Алергиите определят по-висок риск от малигнени хематологични заболявания01/12/2004

Алергичните заболявания не само, че не оказват протективен ефект по отношение на развитието на хематологични неоплазми (твърдение, базирано на резултати от предходни проучвания), но вероятно увеличават риска за появата на някои от тях, показаха резултатите от изследване на д-р Soderberg и сътр. от Karolinska Institut в Стокхолм, публикувани в BioMed Central Public Health през ноември (1, 2).

„В литературата съществуват противоречиви данни за връзката между наличието на алергични заболявания и развитието на малигнени хемопатии. Честотата на астмата и сенната хрема нараства в световен мащаб и затова е важно да се знае дали хората, страдащи от тях са изложени на по-висок риск от злокачествени кръвни заболявания“, коментират учените.

Целта на проведеното проспективно кохортно проучване е била:

да провери хипотезата за наличието на връзка между някои видове алергични прояви (уртикария, астма, сенна хрема и екзема в детска възраст) и развитието на неопластични заболявания на кръвта (левкемии, Ходжкинови лимфоми – ХЛ, Неходжкинови лимфоми – НХЛ и мултиплен миелом – ММ)

да отговори на въпроса коя от теориите за асоциация между двете групи заболявания е актуална – хипотезата „за имунния надзор“ (immune surveillance hypothesis) или тази за „антигенната стимулация“ (antigen stimulating hypothesis).

Авторите са проследили кохорта от 16 539 родственици-близнаци, регистрирани в така наречения Swedish Twin Registry и родени в периода 1886-1925. Те са избрали такъв подход, тъй като той позволява дълъг период на проспективно наблюдение и обхващане на голям контингент участници като фактът, че те са близнаци не е бил взет под внимание.

Анамнезата за наличие или липса на алергични заболявания при изследваните е била актуализирана трикратно (1961, 1963 и 1967) с помощта на въпросници, изпратени по пощата. Същинската част на проучването – проспективното наблюдение на кохортата е обхванала периода 1969-1999 като в момента на стартиране на проекта всички участници са били живи и при никой не е била налице хематологична неоплазия.

За наблюдавания период са регистрирани общо 324 случая на малигнени кръвни заболявания (112 – на НХЛ, 75 – на ММ, 10 – на ХЛ и 134 – на левкемии), документирани и в базата данни Swedish Cancer Registry.

При окончателното анализиране на получената информация, авторите са игнорирали влиянието на фактори като консумация на алкохол, цигари и ниво на образование, тъй като са установили, че само променливи като пол и възраст имат отношение при оценката на риска.

За разлика от повечето предходни проучвания (главно малки и от вида контрола-случай, епидемиологични и единични кохортни изследвания), проучването на д-р Soderberg и сътр., има едно голямо предимство – информацията, относно експозицията на външни фактори и развитието на алергии в хода на проекта, е събирана проспективно във времето. Това дава възможност за по-обективна оценка на данните – преодолява се моментът на ретроспективна интерпретация на информацията.

Аналогично на двуполюсните виждания по въпроса: има ли връзка между наличието на алергични заболявания и развитието на хематологични неоплазии, в литературата съществуват две теории, които дават обяснение на всяко едно от тях:

хипотезата „за имунния надзор“ лансира идеята за протективната роля на алергичните състояния спрямо възникването на малигнени заболявания. Това се обяснява с факта, че променената имунна настройка на организма в условията на свръхчувствителност от различен тип, благоприятства своевременното разпознаване и елиминиране на малигнените клетки от имунната система (3, 4).

хипотезата за „антигенната стимулация“ е базирана на противоположната идея – алергичните състояния са рисков терен за поява на неоплазии. Според тази теория, хроничната стимулация на имунния отговор и активирането на клетките на имунния отговор, в резултат на контакта на организма с определени алергени, могат да доведат до случайна поява на мутации в активно делящи се клетки и да индуцират туморогенеза (5, 6).

Противоречивостта на резултатите за наличието на връзка между двете групи заболявания (съответно придържането към едната или другата теория), може да бъде разбрана, като се вземат в предвид някои от следните особености:

астмата, например, е заболяване, което включва различни подвидове, реализирани по различни имунологични пътища

макар и принципно сходна, патогенезата на отделните хематологични неоплазии показва известни различия

новите форми на фармакотерапия в алергологията, в частност при лечението на астма, оказват влияние не само върху изхода от алергичните заболявания, но модулират и риска за развитие на неоплазии

Трябва да се има предвид, че рискът за възникване на малигнени хематологични заболявания не е еднакъв за отделните нозологични единици (както демонстрират и резултатите от настоящето проучване) и се влияе от вида на самата алергична проява (уртикария, астма, сенна хрема и др.).

Необходими са бъдещи мащабни проспективни епидемиологични изследвания, обхващащи пациенти с клинично стриктно диагностицирани алергични състояния, с конкретни данни за тежестта на заболяването и вида на провежданата фармакологичната терапия, при които възникналите хематологични неоплазии да бъдат морфолично дефинирани и доказани с методите на биомолекулярни науки. (ММ)

Използвани източници:

1. Soderberg K., Hagmar L., Schwartzbaum J., Feychting M. Allergic conditions and risk of hematological malignancies in adults: a cohort study. BMC Public Health. 2004 Nov 4; 4, 1: 51 http://www.biomedcentral.com

2. Mehr Blutkrebs bei Allergikern? Studie deutet auf erhohtes Risiko von Menschen mit Allergien hin; 5 Nov 2004 http://www.wissenschaft.de

3. Bernstein L., Ross R. Prior medication use and health history as risk factors for non-Hodgkin’s lymphoma: preliminary results from a case-control study in Los Angeles County. Cancer Res 1992, 52: 5510 – 5515 http://cancerres.aacrjournals.org

4. Holly E., Lele C., Bracci P., McGrath M. Case-control study of non-Hodgkin’s lymphoma among women and heterosexual men in the San Francisco Bay Area, California. Am J Epidemiol 1999, 150: 375 – 89 http://aje.oupjournals.org

5. Gallagher R., Spinelli J., Elwood J., Skippen D. Allergies and agricultural exposure as risk factors for multiple myeloma. Br J Cancer 1983, 48: 853 – 7 http://www.nature.com/bjc

6. McWhorter W. Allergy and risk of cancer. A prospective study using NHANESI followup data. Cancer 1988, 62: 451 – 5 http://www.ncbi.nlm.nih.gov