Албуминурията изпреварва клиничната изява на диабета01/12/2004

Албуминурията, която е често срещана при пациентите с клинично установен диабет, се изявява още в стадия на преддиабет и се задълбочава с влошаването на глюкозния толеранс, показаха резултатите от проучване на Tapp R.J. и сътр. от International Diabetes Institute в Мелбърн, Австралия, публикувани в American Journal of Kidney Diseases през ноември (1).

Пациентите с диабет (установен и новооткрит), както и хората с преддиабет (нарушена глюкоза на гладно и нарушен глюкозен толеранс) имат повишен риск от албуминурия в сравнение с хората с нормален глюкозен толеранс, независимо от възрастта, пола и останалите рискови фактори за албуминурия.

Логистично регресионно моделиране идентифицира възрастта, продължителността на диабета, систолното артериално налягане, тютюнопушенето, индекса на телесна маса и нивото на гликирания хемоглобин, като независими рискови фактори за албуминурия.

Популационно-базираното проучване AusDiab (Australian Diabetes, Obesity and Lifestyle Study) на Tapp R.J. и сътр. е обхванало 11 247 души на възраст над 25 години и е изследвало връзката на албуминурията с глюкозния толеранс.

Авторите са дефинирали микроалбуминурията като съотношение между серумен албумин и креатинин в сутрешна урина от 2.5 до 25 mg/mmol при мъжете и от 3.5 до 25 mg/mmol при жените, а съотношението над 25 mg/mmol – за макроалбуминурия.

Според данните от AusDiab, 25.3% от пациентите с диабет (установен или новооткрит, тип 1 или тип 2) имат данни за албуминурия, от които 21% са с микроалбуминурия и 4.3% – с макроалбуминурия (според заложените критерии).

Честотата на албуминурията нараства с влошаване на гликемията:

при случаите с нормален глюкозен толеранс – 5.1%

при хората с нарушена глюкоза на гладно – 9.3%

при пациентите с нарушен глюкозен толеранс – 11%

при новооткрит диабет – 17.8%

при изявен преди това диабет – 32.6%

Скрининг за микроалбуминурия се провежда чрез*:

съотношение албумин/креатинин в сутрешна урина преди закуска

албуминурия в 24-часова урина

албуминурия в нощна или в 4-часова събрана урина

Ако съотношението албумин/креатинин в сутрешна урина е над 2.5 mg/mmol при мъже и над 3.5 mg/mmol при жени, изследването се повтаря. Поне два или три теста трябва да са положителни за период от три-шест месеца, за да се потвърди диагнозата микроалбуминурия.

С цел ранно откриване на бъбречните нарушения Американската диабетна асоциация (ADA) препоръчва в указанията си от 2004 година (2, 3):

За микроалбуминурия (начална нефропатия) да се скринират всички пациенти с диабет тип 1 при навлизане в пубертета и при продължителност на заболяването пет години. При отрицателен резултат, тестът се повтаря всяка година. При положителен, потвърден резултат, контролен тест се прави на всеки шест месеца.

Изследване за макроалбуминурия (клинична албуминурия, изявена нефропатия) се прави при всички пациенти с диабет тип 2 в момента на диагностицирането им. При отрицателен резултат, се провежда скрининг за микроалбуминурия и при отрицателен резултат се правят контролни тестове всяка година.

При положителна, потвърдена макроалбуминурия, трябва да се изключи уроинфекция и друго бъбречно заболяване (стеноза на бъбречната артерия) и да се изследва серумен креатинин/гломерулна филтрация (CrCl) на всеки шест месеца. (ОИ)

* Референтните граници, приети от Международната диабетна федерация (IDF, http://www.idf.org) са дадени в долната таблица:

Използвани източници:

1. Tapp R., Shaw J., Zimmet P. еt al. Albuminuria is evident in the early stages of diabetes onset: results from the Australian Diabetes, Obesity, and Lifestyle Study (AusDiab). Am J Kidney Dis. 2004 Nov; 44(5): 792-8 http://www.ajkd.org

2. Standards of Medical Care in Diabetes. Position statement – ADA. Diabetes Care 2004, 27: S15-S35 http://www.diabetes.org

3. Nephropathy in diabetes. Position statement – ADA. Diabetes Care 2004, 27: S79-S83