Увеличават ли мобилните телефони риска от неврином на слуховия нерв?01/11/2004

Използването на мобилен телефон за повече от десет години увеличава риска за развитие на неврином на слуховия нерв, показаха резултатите от изследване д-р Stefan Lonn и сътр., проведено от Karolinska Institutet в Швеция, като част от международното изследване INTERPHONE (1, 2). Рискът е за нерва от страната на главата, на която обичайно се поставя телефонът.

Няма данни до момента от други проведени епидемиологични проучвания за повишаване на риска от развитието на неврином на слуховия нерв или на мозъчни тумори (глиом и менингиом) при употреба на мобилен телефон за период под 10 години (3, 4).

За периода на проучването единствено аналоговите мобилни телефони (NMT) са били използвани за 10 и повече години, поради което авторите не се ангажират да определят дали резултатите са валидни само за аналоговите апарати или могат да бъдат отнесени и към продължителната употребата на дигиталните (GSM) телефони.

В момента GSM апаратите доминират на световния пазар, като техните производители твърдят, че няма научнообосновани доказателства за неблагоприятни ефекти върху здравето на потребителите от редовната им употреба.

В проучването на Karolinska Institutet са участвали 150 пациенти с неврином на слуховия нерв и 600 здрави доброволци. Рискът за появата на доброкачествения тумор е почти два пъти по-голям за хората, които са използвали мобилни телефони повече от десет години преди поставяне на диагнозата в сравнение с контролите. Рискът се увеличава четирикратно, ако се отнесе към съответната част на главата, на която обичайно се поставя телефонът.

Невриномът на слуховия нерв е доброкачествен тумор, който расте изключително бавно. Честотата му в общата популация е един заболял на 100 000 души годишно.

Съобщенията за дозозависима опасност от неврином на слуховия нерв са на базата на първите резултати от INTERPHONE, в което, освен Швеция, Дания, Норвегия и Финландия, участват още Австралия, Великобритания, Германия, Израел, Италия, Канада, Нова Зеландия, Франция и Япония (5).

Очакват се резултати и от останалите клинични центрове, включени в проекта – основно от скандинавските страни, където по-голямата част от населението използва мобилни телефони повече от десет години.

Публикувано през февруари в American Journal of Epidemiology проспективно, популационно-базирано, национално проучване в Дания (Danish study), обхванало голям брой дългогодишни потребители на клетъчни телефони, не подкрепи хипотезата за връзка между тяхната употреба в продължение на 10 години и повече и риска от неврином на слуховия нерв, включително от страната на главата, където се поставя слушалката (3).

Едва след обобщаването на всички епидемиологични данни от INTERPHONE биха могли да се направят окончателни заключения за вредата от мобилните апарати при дългогодишна радиовълнова електромагнитна експозиция. (КД)

Използвани източници:

1. Mobile phone use and acoustic neuroma. Institute of Environmental Medicine (IMM) at the Karolinska instutut http://www.imm.ki.se/PDF/Press%20release%20Oct%2013%202004.pdf

2. Lonn S. et al. Mobile phone use and the risk of acoustic neuroma. Epidemiology 2004 November, 15: 653-59 http://www.epidem.com

3. Christensen H. et al. Cellular telephone use and risk of acoustic neuroma. Am J Epidemiol 2004, 159: 277-83 http://aje.oupjournals.org

4. Savitz D. Mixed signals on cell phones and cancer. Commentary. Epidemiology 2004 November, 15: 651-2

5. The INTERPHONE study http://www.iarc.fr/pageroot/UNITS/RCA4.html