Remicade повишава риска от лимфом01/11/2004

Пациентите с ревматоиден артрит, които провеждат лечение с Remicade (infliximab) (www.remicade.com) на Johnson & Johnson са изложени на три пъти по-висок риск за развитие на лимфом, предупреди фирмата през октомври (1).

Производителят ще добави тази информация към нежеланите реакции на медикамента, като по този начин профилът на безопасност на Remicade ще се доближи до тези на конкурентите му – Еnbrel (etanercept) (www.enbrel.com), производство на Amgen Inc. и Humira (adalimumab) (www.humira.com) на Abbott Laboratories. И трите медикамента са регистрирани в България, но не се реимбурсират от Здравната каса.

И трите медикамента блокират протеин, причиняващ възпаление, наречен тумор некротизиращ фактор (tumor necrosis factor – TNF-alpha). Инхибиторите на TNF-alpha са сред най-успешните биотехнологични лекарства в света, с продажби за над $4.1 милиарда през 2003 година.

Към новата група антиревмaтични средства се отнася и Kineret (Аnakinra) (www.kineret.com), който се приема за интерлевкин (IL)-1 антагонист.

Това ще бъде втората промяна в профила на безопасност на Remicade през последните три месеца. През август Johnson & Johnson (www.jnj.com) предупреди за риска от развитие на хематологични нарушения – левкопения и тромбоцитопения – при болни с ревматоиден артрит, които приемат лекарственото средство. (КД)

Еtanercept – ефективен в лечението на обструктивна сънна апнея

Etanercept* (медикамент от групата на инхибиторите на Tumor Necrosis Factor alpha -TNFalpha) e демонстрирал три пъти по-добър ефект от продължителното положително налягане (ППН)** в повлияване на прекомерната дневна сънливост при пациенти с обструктивна сънна апнея (ОСА), показаха резултатите от проучване, публикувани в The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism през септември (1).

Проучването е продължение на предходни изследвания, които са установили, че нивата на TNFalpha и IL-6 (eстествени цитокини, продуцирани от активираните Т-лимфоцити, макрофагите, фибробластите и др., които играят важна роля в имунния и възпалителния отговор) са увеличени при пациенти с ОСА и медиират симптомите на прекомерната дневна сънливост (2). Авторите са си поставили за цел да проверят хипотезата, че посредством инхибирането на TNFalpha, лечението с etanercept може да доведе до облекчаване на оплакванията.

В проведеното от д-р Vgontzas и сътр. от Pennsylvania State University College of Medicine в САЩ, пилотно, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване, са били включени осем мъже със затлъстяване и съпътстваща ОСА. В продължение на три седмици пациентите са били третирани с etanercept, а след това три седмици с плацебо.

По време на проучването при участниците са измервани периодично нивата на кръвната глюкоза на гладно, интерлевкин (IL)-6, C-реактивния протеин (CRP), инсулина, адипонектина и са провеждани специфични изследвания за отчитане на ефекта от терапията върху ОСА – нощна полисомнография и тест за оценка на множествените латентни епизоди на сън (multiple sleep latency test).

„Ние установихме, че инхибирането на TNFalpha се асоциира със значително редуциране на прекомерната дневна сънливост при пациенти със затлъстяване и ОСА. Данните показват, че ефектът от etanercept е около три пъти по-добър, в сравнение с този от прилагане на ППН за лечение на ОСА, съдейки по увеличаване на латентните епизоди на сън през нощта – 3.1 спрямо 0.9 мин. Това от своя страна потвърждава хипотезата, че проинфламаторните цитокини играят важна роля в патогенезата на ОСА“, пишат в заключение авторите. (ММ)

* Etanercept e регистриран в България като Enbrel 25mg на Wyeth – Lеderle, Austria (с ограничено лекарско предписание – антинеопластични и имуномодулиращи лекарства L04 – селективни имуносупресори L04AA1) http://www.bda.bg/web_bul/bulletins/lek_bull_1_2002/enbrel.htm

** Продължителното положително налягане ППН (continuous positive airway pressure – CPAP) се счита за най-ефективното нехирургично средство за лечение на ОСА. ППН осигурява достъп на въздух в дихателните пътища (ДП) на пациентите с ОСА посредством специална назална маска или възглавничка. При вдишване въздушната струя създава достатъчно по големина налягане, което да осигури проходимостта на ДП (3).

Използвани източници:

1. Vgontzas A., Zoumakis E., Lin H. et al. Marked decrease in sleepiness in patients with sleep apnea by etanercept, a tumor necrosis factor alpha antagonist. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2004, 89, 9: 4409-4413 http://jcem.endojournals.org

2. Ciftci T., Kokturk O., Bukan N., Bilgihan A. The relationship between serum cytokine levels with obesity and obstructive sleep apnea syndrome. Cytokine. 2004 Oct 21; 28, 2: 87-91 http://www.sciencedirect.com

3. http://www.entnet.org