Нови законови основи за асистирана репродукция01/11/2004

Нови нормативни основи за асистирана репродукция са създадени в Закона за здравето, обнародван в Държавен вестник, брой 70 от 10.08.2004 г., и влизащ в сила от 01.01.2005 г. Според закона, интервенция, насочена към модифициране на човешкия геном, може да бъде предприета единствено с профилактична или лечебна цел, но не и за въвеждане на модификация в генома на потомството. Всяка форма на дискриминация срещу едно лице, основана на неговия геном, е забранена.

Асистираната репродукция се прилага:

когато състоянието на мъжа или жената не позволява осъществяване на репродуктивните им функции по естествен път

след получаване на писмено информирано съгласие от лицата, желаещи да създадат потомство

след провеждане на медицински изследвания, гарантиращи здравето на потомството

съгласно утвърдените медицински стандарти

Лечебните заведения извършват всички медицински дейности, свързани с избора, подготовката на потенциалния реципиент и продължителното му наблюдение, и контролират здравословното състояние и поддържащото лечение на реципиента до раждането на плода.

Условията и редът за експертиза, съхраняване, обработка, вземане и предоставяне на яйцеклетки, сперматозоиди и оплодени яйцеклетки се определят с наредба на министъра на здравеопазването.

Лечебните заведения, които осъществяват дейности по асистирана репродукция, водят служебен регистър, който включва данни за:

лицата, които са донори или реципиенти

оплодените яйцеклетки и данни за донорите им

резултатите от извършената асистирана репродукция, медицински данни за здравословното състояние на реципиента и за роденото дете

Разпространяването на данни, които могат да послужат за идентификация на донорите или реципиентите на яйцеклетки или сперматозоиди, когато донорът е лице, различно от мъжа и жената, желаещи да създадат потомство, се забранява освен в случаите, предвидени от закона. Данните от регистъра са служебна информация и се съхраняват 30 години. Редът за регистрация, обработка, съхраняване и предоставяне на информацията от регистъра се определя с наредбата.

Не се допуска изкуствено оплождане на яйцеклетка със сперматозоиди от донор, който е в кръвно родство по права линия и по съребрена линия до четвърта степен с жената, на която е яйцеклетката. Обстоятелството се удостоверява с писмена декларация от лицата, желаещи да създадат потомство.

Яйцеклетки, сперматозоиди и оплодени яйцеклетки, които не са използвани за създаване на потомство, могат да бъдат предоставяни на научни, учебни и лечебни заведения в страната и в чужбина за медицински, научни и учебни цели след получаване на писмено информирано съгласие от донора, а при оплодени яйцеклетки – и от двамата донори, по ред, определен с наредба на министъра на здравеопазването.

Забранява се използването на техники за асистирана репродукция за:

подбор на пола на потомството, с изключение на случаите, когато трябва да се предотвратят наследствени заболявания, свързани с пола

предаване на генетичната информация само от един индивид в неговото потомство

репродуктивното клониране на хора, включително с цел донорство на органи, тъкани и клетки. (ИТ)

Използван източник:

1. Министерство на здравеопазването: Закон за здравето http://www.mh.government.bg/norm_acts/zzz.doc

Най-древните останки на жена, починала по време на раждане, откриха археолози от Universitat Autonoma de Barcelona и Universidad de Murcia. Те са намерили тялото на 25-26 годишна жена, бременна в 37-39 гестационна седмица с напречно положение и пролабирала дясна ръка на плода във влагалището.

Погребението е от Бронзовата ера или 1500–1000 години преди новата ера. Според палеонтолозите, смъртта на жената е настъпила в следствие на дистокия, в резултат на напречното положение на плода. При липса на възможност за извършване на Цезарово сечение, жената най-вероятно е починала от сепсис, кръвоизлив или изтощение по време на раждането, а плодът – от сърдечна недостатъчност (Discovery of the oldest remains of a woman who died in childbirth http://www.news-medical.net).