Нова eмболектомираща хирургична техника при инсулт01/11/2004
Merci Retriever – първата медицинска апаратура за премахване на емболи от съдовата мрежа на пациенти с исхемичен инсулт, получи през август одобрение от Американската агенция за храните и лекарствените средства - FDA, за пускане в продажба (1, 2). Новата хирургична техника (производство на компанията Concentric Medical: www.concentric-medical.com) възстановява мозъчния кръвоток при болните, както и говорната и двигателната активност при част от пациентите. FDA е дала своето разрешение, след анализиране на данните от клинично проучване, в което са участвали 25 медицински центъра в САЩ. Изследването MERCI (Mechanical Embolus Removal in Cerebral Ischemia - механично отстраняване на емболите при мозъчна исхемия) е обхванало 141 пациенти, които са били неподходящи за прилагане на конвенционална фибринолитична терапия (3). Последната е показана само през първите три часа от началото на острата симптоматика. Merci Retriever системата се прилага за отстраняване и на чужди тела от периферната съдова мрежа, от коронарния кръвоток и от съдовата система на мозъка. Механизмът на действие на новата техника е следният: местоположението на ембола се идентифицира ангиографски. Балон-катетърът с водача се въвежда през феморалната артерия и под рентгенографски контрол достига до каротидната артерия. През системата допълнително се вкарва микрокатетър, с помощта на който се залавя ембола. Балон-катетърът се раздува, за да се спре временно кръвотока, докато емболът попадне в катетъра и напълно се отстрани от съдовата система на болния. След това балонът се сгъва и кръвотокът се възстановява. „Разрешението за пускане в продажба на Merci Retriever възвестява нова ера в лечението на инсултите“, заяви д-р Wade Smith, University of California, San Francisco, ръководител на проучването. По данни на АHA (American Heart Association), от 700 000 инсулта, които възникват годишно в страната, 83% са исхемични. Само през 2001 година от инсулт в САЩ са загинали 163 538 души. Това е третата водеща причина за летален изход след сърдечносъдовите заболявания и злокачествените новообразувания. През 2003 година в България са хоспитализирани 36 749 болни с инсулт, което се равнява на 470 заболели на 100 000 души население/годишно т.е. 7.1% от нивото на общата заболеваемост. (КД) Използвани източници: 1. www.medscape.com 2. www.docguide.com 3. www.fda.com