Нарушенията в съня са често срещани при пациентите с астма01/11/2004

Почти половината от пациентите, страдащи от астма, се оплакват от безсъние и повишена дневна сънливост, показаха резултатите от първото голямо проучване, изследващо качеството на съня при пациенти с астма, които бяха представени на 70-ата среща на Американското общество на гръдните специалисти (American College of Chest Physicians), през октомври в Сиатъл (1, 2).

„Болните с астма трябва да бъдат разпитвани активно за нарушения в съня. Съществува вероятност при адекватно лечение на алергичното заболяване, качеството на съня да се подобри, но в случаите, когато това не се реализира, е необходимо целенасочено поведение за справяне с проблема“, коментира д-р Mastronarde от Ohio State University School of Medicine, САЩ, водещ автор в проучването. „Това поведение се изразява в спазване на така наречената хигиена на съня – фиксиране на определен час за събуждане сутрин, избягване на късното вечерно и нощното ядене и използване на леглото само…с цел спане“.

Резултатите, представени на конференцията, се базират на допълнителната информация, събирана в хода на основното изследване – многоцентрово, рандомизирано клинично проучване, сравняващо ефекта от приложението на ниски дози teophylline (антиастматично средство от групата на фосфодиестеразните инхибитори), спрямо montelukast (левкотриен-рецепторен антагонист, Singulair на MSD) и плацебо, при пациенти с леки до умерено изразени симптоми на астма.

Не е установена разлика както по отношение на терапевтичните подходи, така и по отношение на качеството на съня в хода на приложението им (1).

Д-р Mastronarde и сътр. са събрали и обработили данни за нарушения, свързани със съня, от анкетите на 487 пациенти, изготвени на базата на Pittsburgh Sleep Quality Questionnaire (PSQQ) и Epworth Sleep Scale (ESS). Средната възраст на анкетираните е 40 години, 74% от тях са били жени. Специфичните изследвани показатели във връзка с астмата са били със средноаритметична стойност на ФЕО1 (форсиран експираторен обем за 1 секунда) – 79% и сборен резултат от 2.35, според Juniper Asthma Control Questionnaire.

При 45% от участниците са отчетени симптоми на безсъние, дефинирани като нарушения в съня повече от три пъти седмично. 9.2% от пациентите са имали точков резултат от ЕSS по-голям от 10 и са съобщили за оплаквания от хъркане – по-често от три пъти седмично, което от своя страна предполага наличие на сънна апнея.

„Вече разполагаме с данни, потвърждаващи високата честота на безсънието сред страдащите от астма, което е обществен здравен проблем, тъй като дневната сънливост се свързва с рискове от различно естество, включително и злополуки“, коментира д-р Nancy Collop от John Hopkins University в Балтимор, Мериленд. „Първата терапевтична мярка, които трябва да се вземе, е контрол на астмата, тъй като подобряването на алергичното заболяване може да се отрази благоприятно на много от дискутираните проблеми.“

Ако адекватното лечение на астмата не доведе до справяне с безсънието, д-р Collop препоръчва консултиране на пациента със специалист по медицина на съня* и провеждане, по специална програма, на терапия на когнитивното поведение (program of cognitive behavioral therapy), преди започване на лечение с медикаменти. (ММ)

* В САЩ има професионални организации, които обучават както лекари, така и немедицински персонал в сферата на т.нар. медицина на съня. Познания в тази област са необходими в практиката на редица специалисти – от общо практикуващите лекари, към които първи се обръщат пациентите със разстройства в съня и бодърстването, до невролози, психиатри, отоларинголози, гръдни специалисти и хирурзи на глава и шия, които се сблъскват с проблема обструктивна сънна апнея.

В САЩ още преди 15 години е учредена Национална фондация на съня (National Sleep Foundation – NSF) http://www.sleepfoundation.org

Използвани източници:

1. Vogin G. Sleep disturbances common among patients with asthma http://www.medscape.com/viewarticle/492164

2. CHEST 2004: Abstract 540. Presented Oct. 25, 2004 http://www.chestnet.org

В България

Фондация „Сън и здраве“ е основана през 2001 с учредител д-р Славчо Славчев, в която членуват лекари, психолози, неврофизиолози, профилирани в направление медицина на съня.

Основна цел на фондацията е да съдейства за развитие и разпространение на знанията за съня и връзката му със здравето на човека.

Приоритетните работни проекти са:

Шофирането в дремливо състояние като причина за тежки катастрофи

Дихателни нарушения по време на сън – сънна апнея и нейното медикосоциално значение

Недостатъчният сън при подрастващите и влиянието му върху успеха и поведението на учащите се

Съвместно с БЧК е създадено и Българско дружество по медицина на съня.

За повече информация: Фондация „Сън и здраве“ и Медицински център „Мана“София 1618, ж.к. „Красно село“, бл. 208, вх.З, ет.1, ап. 1 и 2тел/факс 02 955 49 35, тел. 02 955 49 36