Гликираният хемоглобин е независим рисков фактор за сърдечносъдови заболявания01/11/2004

Рискът от сърдечносъдови заболявания се увеличава с нарастването на стойностите на хемоглобин A1c (HbA1c)*, включително и при недиабетици, показаха резултатите от проспективното популационно проучване EPIC-Norfolk (European Prospective Investigation in Cancer in Norfolk), публикувани в Annals of Internal Medicine през септември (1).

Проучването е обхванало 4662 мъже и 5570 жени на възраст от 45 до 79 години. За периода на проследяване 1995-2003 сред участниците са възникнали 806 сърдечносъдови инцидента и общо 521 смъртни случая. И при двата пола връзката между нивото на HbA1c и риска от сърдечносъдови заболявания е била значима и непрекъсната сред цялата популация. Връзката е била явна и при лица без известен диабет.

Рискът от сърдечносъдови заболявания нараства успоредно с нарастването на концентрацията на HbA1c в кръвта, дори и когато това нарастване е в рамките на референтните граници при недиабетици.

Всяко увеличение на HbA1c с 1% повишава риска от смъртност с 28% (p<0.0002), като корелацията е независима от възрастта, артериалното налягане, нивото на холестерола, индекса на телесната маса и тютюнопушенето (2).

Хората с гликиран хемоглобин <5% са били с най-нисък риск, като мнозинството от изследваната популация (82%) e била с HbA1c между 5% и 6.9%.

Сред групата със стойности на HbA1c между 6.5% и 6.9%, относителният риск от коронарен инцидент е бил 3.44 при мъжете и 3.06 при жените, в сравнение с участниците от същия пол с ниво на гликиран хемоглобин <5% (3).

При мъжете без диагностициран в миналото диабет, но със стойности на HbA1c >7%, относителният риск е бил 7.07; при жените от тази група – 4.73. Сред известните диабетици рискът е бил 4.82 при мъжете и 6.00 при жените.

Стойността на гликирания хемоглобин* се използва за количествена оценка на средната гликемия през период, съответстващ на живота на еритроцитите (90-120 дни).

Недиабетните референтни стойности на HbA1c варират между 4% и 6% (при използването на DCCT**- стандартизиран лабораторен метод). Целта при повечето пациенти с диабет е да се поддържа HbA1c 8%*** налага промяна в прилаганата глюкозопонижаваща терапия (4).

Авторите на EPIC-Norfolk заключават, че: „Концентрацията на HbA1с би трябвало да бъде включена в таблиците за оценка на риска от сърдечносъдово заболяване, така че терапевтичните решения да бъдат базирани на по-добра оценка на абсолютния риск“.

Намаляването на кръвната глюкоза на населението дори и само с 0.1% или 0.2% би могло да доведе до редуциране на общата смъртност съответно с 5% или с 10%. Превантивните мерки за намаляване на дисгликемията, като диета и редовна физическа активност, биха могли да помогнат за редуциране на сърдечносъдовия риск и смъртността не само при хората с установен диабет, но и на популационно ниво. (РК)

* Гликираният хемоглобин HbA1 се състои от три фракции: HbA1a, HbA1b, HbA1c.

HbA1c е най-голямата фракция и представлява 80% от цялото количество на HbA1.

Според избрания аналитичен метод се изследва цялостният HbA1 или само неговата фракция HbA1c.

Стойностите на HbA1 и HbA1c се намират в тясна зависимост и са еднакво информативни.

Нивото на НbA1c се използва по-често като ретроспективен показател за средната гликемия (СГ) през последните три месеца. За целта се използва следната формула:

Промяната на HbA1c с 1% (например от 6% на 7%) отговаря на количествена промяна в СРЕДНАТА ГЛИКЕМИЯ през последните три месеца с приблизително 1.6-2 ммол/л.

** DCCT = Diabetes Control and Complications Trial

*** HbA1c > 7.5% e индикатор за неадекватен метаболитен контрол при диабет тип 1; при диабет тип 2 – HbA1c 6.5% показва артериален риск, а > 7.5% и повишен микроваскуларен риск

Използвани източници:

1. Khaw K., Wareham N., et al. Cardiovascular disease and mortality in adults: The European prospective investigation into cancer in Norfolk. Annals of Internal Medicine 2004; 141: 413-420 http://www.annals.org

2. Янкова Д. Цената на диабет тип 2. Доктор Д 2003; 4: 13-14 http://www.protos.bg/DoctorD/

3. ReutersHealth. Glycosylated hemoglobin an independent risk factor for heart disease. Sep 20, 2004 http://www.reutershealth.com

4. Коприварова К. Клинично значение на гликирания хемоглобин. Доктор Д 2000, 4: 14-16