Фтизиатри и пулмолози с по-голям риск от астма01/11/2004

Лекарите, работещи в белодробни отделения, са изложени на по-висок риск от развитие на астма и други респираторни заболявания в сравнение с колегите си от други сфери на медицината, като това вероятно се дължи на професионалната експозиция на глутаралдехид* и аерозолен ribavirin**, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Chest през октомври (1).

„Рутинното мониториране и грижата за пациентите налагат всекидневен контакт на фтизиатри и пулмолози с диспергирани във въздуха малки концентрации химични агенти, което може да доведе до отключване на респираторни заболявания и до изостряне на астматичните оплаквания.“, според авторите на проучването д-р Dimich-Ward и сътр. от University of British Columbia във Ванкувър, Канада (2).

В проучването са били включени 275 лекари, работещи в пулмологични и фтизиатрични отделения и 628 физиотерапевти, подбрани по съответствие на показателите възраст, пол, тютюнопушене и боледуване от астма в детска възраст. Участниците са попълнили анкета, отговорите от която са обработени чрез логистичен регресионен анализ.

Резултатите показват, че рискът от появата на задух по време на сън, хрипове, астматични пристъпи, както и от отключване на астма след започване на работа в дихателните центрове, е два пъти по-голям при фтизиатрите и пулмолозите в сравнение с физиотерапевтите. Два са основните фактори, даващи обяснение на тази зависимост: стерилизацията на инструментите с разтвори на базата на глутаралдехид и използването на аерозолен ribavirin във всекидневната практика.

Най-висок риск от развитие на астма след започване на лекарската практика (съотношение на честотите OR=8.3; доверителен интервал CI = 95%), както и най-честа поява на астматични пристъпи в рамките на последната една година (ОR = 3.6; CI = 95%) са наблюдавани сред работещите с кислородни палатки и маски***.

„За лекарите от белодробните отделения, а и за останалите колеги, е важно да познават и своевременно да се предпазват от въздействието на аерозолните лекарствени субстанции, използвани в диагностичния и терапевтичен процес“, коментира д-р Richard Irwin, президент на Американската aсоциация на гръдните специалисти (American College of Chest Physicians). (MM)

* Глутаралдехидът е токсична химична субстанция, която се използва при студената стерилизация на медицински инструменти. Контактът с него може да причини иритация и възпаление на лигавиците на очите, носа, дихателните пътища; главоболие, затруднение в дишането и тежки алергични реакции при сенсибилизирани индивиди. За избягване на токсичните ефекти на глутаралдехида е необходимо да се използват защитни средства от персонала, локална вентилация за проветряване на операционните зали, както и концентрацията на веществото в разтворите за стерилизация да не надвишава 0.02 ppm (parts per million – частички на милион) (3).

** Ribavirin е синтетичен нуклеозид, който се прилага под формата на аерозол с висока степен на дисперсност за лечение на бронхиолити с RSV етиология (RSV – респираторно синцитиален вирус). Това са най-честите респираторни инфекции на долните дихателни пътища в кърмаческа и ранна детска възраст (4).

*** кислородна палатка – прозрачна пластмасова камера, в която е поставена горната част на тялото; осигурява по-малко от 30% кислород и не може да поддържа непроменлива кислородната концентрация

кислородна маска – прозрачна пластмасова камера, която обхваща главата на бебето (използва се само при деца под 1-годишна възраст) и осигурява лесен достъп на 80-90% кислород в гръдния кош, трункуса и крайниците (5).

Използвани източници:

1. Dimich-Ward H., Wymer M., Chan-Yeung M. Respiratory health survey of respiratory therapists. Chest Oct 2004; 126: 1048 – 1053 http://www.chestjournal.org

2. Respiratory therapists at increased risk of asthma http://www.medscape.com/viewarticle/491068

3. http://www.afscme.org/health/faq-glut.htm

4. Domachowske J., Rosenberg H. Respiratory syncytial virus infection: immune response, immunopathogenesis, and treatment. Clin Microbiol Rev. 1999, Apr; 12, 2: 298-309. Review http://www.ncbi.nlm.nih.gov

5. http://www.fnotebook.com