Антибиотичното лечение не редуцира честотата на белодробните усложнения след хирургия на глава и шия01/11/2004

Продължителният антибиотичен курс при пациенти, подложени на хирургични интервенции на главата и шията с трахеостомия, не предотвратява развитието на постоперативни белодробни усложнения, показаха резултатите от проучване на д-р Soo-Kim Ong и сътр. от Green Lane Hospital в Оукленд, Нова Зеландия, публикувани в Archives of Otolaryngology – Head and Neck Surgery през септември (1).

Целта на екипа е била да оцени ефикасността от петдневно венозно приложение на протектиран пеницилин – amoxicillin-clavulanic acid за намаляване на честотата на постоперативната ателектаза и белодробните инфекции.

В проспективното, рандомизирано, контролирано проучване са били включени последователно 86 пациенти, от които 73 са отговорили на критериите за анализ: възраст под 80 години, предстояща планова операция по повод карцином на устната кухина, фаринкса или ларинкса, липса на диабет и предшестващо белодробно заболяване и прекратяване на антибиотично лечение една седмица преди операцията.

Рандомизирано пациентите са провели постоперативно лечение с амоксицилин-клавуланова киселина или са били оставени без антибиотична защита. При 34 пациенти (47%) е наблюдавано белодробно усложнение и 29 (40%) са развили белодробна инфекция. Проведеният петдневен курс с амоксицилин-клавуланова киселина не е намалил честотата на постоперативните белодробни инфекции (p=0.57).

Наличието на предоперативна дихателна обструкция и на постоперативна ателектаза са основните рискови фактори за развитието на белодробни инфекции. (АК)

Използван източнк:

1. Ong Soo-Kim, et al. Pulmonary complications following major head and neck surgery with tracheostomy. Archives of Otolaryngology – Head and Neck Surgery 2004, 130; 9: 1084-87 http://archotol.ama-assn.org/cgi/content/abstract/130/9/1084