Алкохолът повишава риска от предсърдни ритъмни нарушения при мъжете01/11/2004

Острият прием на алкохол се свързва с доза-зависимо повишение на риска от предсърдно мъждене или предсърдно трептене при мъже, показаха резултатите от кохортно проучване на д-р Lars Frost и д-р Peter Vestergaard от Aarhus University Hospital в Дания, публикувани в Archives of Internal Medicine през октомври (1).

В проучването Danish Diet, Cancer and Health Study, авторите са изследвали проспективно връзката между алкохолната консумация и риска от предсърдно мъждене/трептене при близо 48 000 мъже и жени, на средна възраст 56 години. За 5.7 години (1993-1998), при дневна консумация на алкохол от 28.2 ± 25 g при мъже и 13.9 ± 15 g при жени, предсърдно мъждене е наблюдавано при 556 пациента (347 мъже = 1.7% и 182 жени = 0.7%).

Предсърдното мъждене и трептене са едни от най-честите ритъмни нарушения и се свързват с повишен риск от внезапна сърдечна смърт, сърдечна недостатъчност и инсулт.

Рискът от развитието на предсърдни ритъмни нарушения при мъжете нараства с увеличаване на дозата погълнат алкохол (р< 0.04). Мъжете, които консумират по-голямо количество алкохол, имат от 24% до 46% повишен риск от развитие на предсърдно мъждене.

Данните от проучването не показват връзка между честотата на алкохолния прием или вида на алкохолните напитки и риска от ритъмни нарушения и при двата пола. При жените умерената консумация на алкохол* не е била свързана с повишен риск от ритъмни нарушения.

Според анализа на Djousse L. и сътр. от University School of Medicine в Boston, САЩ на данните от проучването Framingham Study, хроничната умерена консумация на алкохол повлиява леко риска от ритъмни нарушения, но приемът на повече от три алкохолни единици* дневно води до значимо увеличение на опасността от предсърдно мъждене или трептене (2).

Прекомерната остра и хронична консумация на алкохол би могла да се счита за независим рисков фактор за предсърдно мъждене или сърдечносъдова смърт при мъже, но за окончателното потвърждаване на тези данни са необходими повече проучвания. (ОИ)

* За умерена консумация на алкохол се приема: Жени = 1 алкохолна единица (АЕ) на ден (максимално допустимо до 2 АЕ). Мъже = 2 АЕ на ден (максимално допустимо до 3 АЕ). И при двата пола трябва да има 2-3 свободни от алкохол дни в седмицата

1 АE = „едно питие“ = 80 мл сухо вино (12.5%) = 25 мл концентрат (40%) = 180 мл бира (5.5%)

Използвани източници:

1. Frost L., Vestergaard P. Alcohol and risk of atrial fibrillation or flutter. Archives of Internal Medicine 2004; 164: 1993-1998 http://archinte.ama-assn.org

2. Djousse L., Levy D., Russ A., et al. Long-term alcohol consumption and the risk of atrial fibrillation in the Framingham study. American Journal of Cardiology 2004; 93 (6): 710-713 http://www.sciencedirect.com