ACE инхибитори, преминаващи кръвноликворната бариера, подобряват болни с AD01/11/2004
Инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACE инхибитори) могат да забавят прогресирането на деменцията при болестта на Аlzheimer (AD, Аlzheimer disease), показаха предварителните резултати от проучването на д-р T. Ohrui и сътр. от Tohoku University School of Medicine в Япония, публикувани в списание Neurology през октомври (1, 2). „Има доказателства, че определени компоненти на ренин-ангиотензиновата система могат да играят решаваща роля в процесите на oбучение и запаметяване“, пише изследователският екип. „Ние показваме, че ACE инхибиторите, преминаващи кръвноликворната бариера, могат да намалят честотата на AD при възрастни пациенти с артериална хипертензия“. В проспективното проучване са участвали 162 пациенти на възраст над 65 години, с лека до умерена по тежест форма на AD, и стойности на артериалното налягане над 140 mm Hg за систолното и над 90 mm Hg за диастолното. Менталният статус на болните, оценен чрез Mini-Mental State Examination*, e варирал между 13 и 23 точки. До изследването не са допуснати пациенти: преживели исхемичен инсулт със захарен диабет тип 1 или други ендокринопатии с астма или хронична обструктивна белодробна болест с невродегенеративен или съдов произход на деменцията с психични нарушения, злоупотреба с алкохол или медикаменти Болните са получавали рандомизирано ACE инхибитори, преминаващи кръвноликворната бариера (captopril 37.5 mg/d или perindopril 2 mg/d, група А), ACE инхибитори, които не проникват в централната нервна система (enalapril 5 mg/d или imidapril 5 mg/d, група В) или блокери на калциевите канали (nifedipine 20 mg/d или nivadipine 4mg/d, група С) за период от една година. Captopril и perindopril са били най-ефективни за подобряване на когнитивните нарушения в сравнение с медикаментите от другите две групи. „ACE инхибиторите, преминаващи кръвноликворната бариера, могат да бъдат ефикасни не само за профилактиране, но и за лечениe на лека до средно тежка AD“, пишат в заключение д-р T. Ohrui и сътр. Установените наскоро микросъдови патофизиологични механизми при AD, както и наличието на полиморфизми на гена на АСЕ с висока повторяемост при пациентите, могат да обяснят отчасти ефекта на ACE инхибиторите при подобряване на когнитивните нарушения. В уводна статия в същия брой на Neurology д-р David S. Knopman определя резултатите като „провокативни и интересни“, но отчита, че „не става ясно дали perindopril, captopril или и двата медикамента водят до този ефект“. Според него, влошаването на състоянието на пациентите в другите две групи е много по-голямо от очакваното, а липсата на неблагоприятни реакции е учудващо и данните от изследването на д-р Ohrui трябва да бъдат повторени във внимателно контролирани, рандомизирани, слепи проучвания. (КД) * Mini-Mental State Examination (MMSE) е широко използван тест за откриване на когнитивни нарушения. Оценката варира от 0 до 30 точки. Резултат под 24 точки е показател за отклонения в менталния статус. Използвани източници: 1. Knopman D. Effects of brain-penetrating ACE inhibitors on Alzheimer disease progression: A handful of ACEs Neurology 2004; 63: 1145 www.neurology.org 2. Barclay L. Brain-penetrating ACE inhibitors may be helpful in Alzheimer disease www.medscape.com