Връзка между диабет и колоректален карцином01/10/2004
При хората с диабет рискът от развитие на колоректален карцином е три пъти по-висок в сравнение с индивидите с нормални кръвноглюкозни нива, показаха резултатите от проучване на учени от Университета Cambridge в Англия, публикувани в юнския брой на списание Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention (1). Изследователите са установили връзка между стойностите на гликирания хемоглобин (HbA1c) и риска за възникване на колоректален карцином дори при индивиди, които нямат диабет. Хората с измерени найниски концентрации на HbA1c са най-малко предразположени за развитие на чревната неоплазия. „Настоящето изследване се опира на научен интерес за връзката между две видимо далечни заболявания. Широкото разпространение на проблема с наднорменото тегло и затлъстяването в западните страни е една от причините за развитието на диабет тип 2, което от своя страна корелира с висока честота на колоректалния карцином в тази част на света“, се казва в коментар на Американската асоциация за изследване на рака (2). В проучването са участвали над 30 000 души на възраст между 45 и 79 години, които са попълвали анкета за здравословното си състояние и начина си на живот и са били подложени на начален медицински преглед, включващ измерване на стойностите на кръвната глюкоза на гладно. Около 10 000 от тях, които не са имали раково заболяване в началния етап на проучването, са проследени за период от шест години и са изследвани за стойности на HbA1c. Резултатите установяват 67 случая на колоректален карцином сред наблюдаваната група. Рискът за появата му е най-малък при концентрации на HbA1c<5%. При пациентите с диабет се установява средно 3.18 пъти по-голяма вероятност за поява на колоректален карцином спрямо недиабетните контроли от същия пол и възраст (95% доверителен интервал CI, р<0.01). При хора с диабет, напаснати по пол, възраст, индекс на телесна маса и тютюнопушене, този риск е 2.78 пъти по-голям (95% CI, р <0.03) спрямо недиабетици. Според проф. Kay-Tee Khaw, ръководител на проучването, HbA1c е достатъчно обективен показател за самостоятелна оценка на риска от поява на колоректален карцином, дори в концентрации, по-ниски от стандартните за диагностициране на диабет. Всяко нарастване на HbA1c с 1% води до увеличаване на риска за развитие на колоректален карцином с 33%, е основният извод от проучването (2). Стойностите на HbA1c са индикатор за средната концентрация на глюкоза в кръвта в рамките на три месеца преди изследването, тъй като серумното време на хемоглобина в еритроцитите е 100-120 дни. Нормалните му стойности при здрави индивиди са между 4–6%. Гликираният хемоглобин отразява качеството на гликемичния контрол при пациентите с диабет. В публикувано през 2001 година в British Medical Journal проучване на проф. Kay-Tee Khaw и сътр. (3) се изследва връзката между концентрацията на HbA1c и риска за развитие на фатални кардиоваскуларни инциденти сред мъже на възраст 45-79 години. Резултатите показват, че HbA1c е маркер, който - подобно на високите нива на артериално налягане и холестерол - корелира с вероятността от развитие на сърдечносъдови заболявания. Увеличаването с 1% на стойностите на HbA1c води до средно 30% нарастване на смъртността като цяло и в частност до 40% повече летални изходи от исхемични и сърдечносъдови заболявания. Хипотезата за връзка между високите стойности на кръвната глюкоза и развитието на колоректален карцином бе обект на няколко предходни проучвания през последните години (4, 5, 6). Те обясняват зависимостта с факта, че при пациенти със затлъстяване е налице хиперинсулинемия, периферна инсулинова резистентност и развитие на диабет тип 2. От друга страна, инсулинът може да участва в инициирането на колоректалната карциногенеза, действайки като растежен фактор за пролиферацията на чревните клетки. (ММ) Изводите за клиничната практика Вероятно диабетът и колоректалният карцином имат общи етиологични фактори Редовната двигателна активност и спорта, както и приема на повече богата на фибри храна биха оказали протективен ефект и за двете заболявания Използвани източници: 1. Khaw KT, Wareham N, Bingham S, et al. Preliminary communication: Glycated hemoglobin, diabetes, and incident colorectal cancer in men and women: a prospective analysis from the European Prospective Investigation into Cancer-Norfolk Study. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2004, 13; 6: 91519 http://cebp.aacrjournals.org/ 2. www.aacr.org/2004presse.asp 3. Khaw KT, Wareham N, Luden R, et al. Glycated hemoglobin, diabetes, and mortality in men in Norfolk cohort of European Prospective Investigation of Cancer and Nuitrition (EPIC – Norfolk). BMJ 2001, 322; 7277: 15-20 http:// bmj.bmjjournals.com 4. Schoen RE, Tangen CM, Kuller LH. Increased blood glucose and insulin, body size, and incident colorectal cancer.JNCI 1999, 91; 13: 1147-54 http://jncicancerspectrum.ou pjournals.org 5. Nilsen TI, Vatten LJ. Prospective study of colorectal cancer risk and physical activity, diabetes, blood glucose and BMI; exploring the hyperinsulinaemia hypothesis; Br J Cancer 2001, 84; 3: 417-22 www.nature.com/bjc/journal 6. Hu FB, Manson JE, Liu S, et al. Prospective study of adult onset diabetes mellitus (type 2) and risk of colorectal cancer in women. JNCI 1999, 91; 6: 542-7