Терапията на вагинални инфекции при бременни намалява наполовина преждевременните раждания01/10/2004
Скринингът за вагинални инфекции при бременни значително намалява процента на преждевременните раждания, показаха резултатите от проучване на Herbert Kiss и сътр. oт Department of Obstetrics and Gynecology на University of Vienna Medical School, публикуванo в августовския брой на British Medical Journal (1). Целта на изследването е чрез диагностика и лечение на вагиналните инфекции при бременните жени да се намали броят на ражданията преди 37 гестационна седмица (г.с.), които са основната причина за неонаталната заболеваемост и смъртност. В проведеното многоцентрово, проспективно, рандомизирано контролирано проучване са били включени 4155 бременни във втори триместър, изследвани по Gram за aсимптомно бактериално носителство, и разделени на терапевтична (2058) и контролна (2097) група. При бременните с установена патологична флора е било проведено етиологично лечение в зависимост от вида на причинителя - бактериална вагиноза, кандидоза или трихомониаза. Лечението на бактериалната вагиноза е включвало локално приложение на clindamycin 2% - крем за шест дни, като при персистираща и рекурентна инфекция е добавян и перорален clindamycin в доза 600 mg дневно. Вагиналната кандидоза е била лекувана локално с clotrimazole 0.1g дневно за шест дена, а трихомониазата - с metronidazole 500 mg дневно за седем дена с едновременно лечение и на сексуалния партньор. Резултатите от изследванията показват значително намаляване на спонтанните преждевременни раждания при лекуваната група (3%) в сравнение с контролната група (5.3%). Интервалът на чувствителност е 95% (p=0.0001). Броят на родените деца с тегло под 2500 грама е значително понисък в терапевтичната група (1.7% спрямо съответно 3.5%, p=0.0002). Ражданията на недоносени деца са с 50% по-малко при бременните, лекувани за вагинална инфекция. Съществено е и намалението на броя на късните аборти – 15 в контролната група спрямо осем в терапевтичната. Данните на Herbert Kiss и сътр. се потвърждават и от проучването на CMYK МЕДИЦИНСКИ Д стр. 5 6 АКУШЕРСТВО, ГИНЕКОЛОГИЯ И РЕПРОДУКТИВНА МЕДИЦИНА Брой 2, 2004 Ugwamudu и сътр. от Department of Gynecology and Obstetrics, St George Hospital, London, публикувано в Lancet през 2003 година.Според това изследване, лечението на асимптомната патологична бактериална флора и на бактериалната вагиноза при бременни в 12-22 г.с. значително намалява броя на късните аборти и преждевременните раждания (2). Проучването е обхванало общо 6120 жени, от които при 494 е доказана патологична вагинална флора при оцветяване по Gram. Бременните са разделени на две групи - лекувани с clindamycin в доза от 300 mg дневно за пет дена (244) и плацебо група (241). При пациентките от терапевтичната група са отчетени значително по-малко на брой аборти и преждевременни раждания (13/244) в сравнение с плацебо групата (38/241; интервал на чувствителност 95%, р=0.0003). Изложените резултати показват, че има тясна връзка между вагиналната инфекция при бременни и преждевременното раждане, което от своя страна е водеща причина за перинаталната заболеваемост и смъртност. Недоносените деца (родени преди 37 г.с. и с тегло под 2500 грама) имат по-висок риск от неврологични заболявания и изоставането им в растежа е по-често в сравнение с децата, родени преди термин с по-високо тегло. При 40% от тях по-късно възникват поведенчески отклонения – затруднения в концентрацията, асоциално поведение, страхови неврози и др. До този момент скринирането за вагинални инфекции не бе включено като рутинна процедура от антенаталната грижа поради липсата на достатъчно проучвания, потвърждаващи връзката между наличието на бактериална контаминация и преждевременно раждане. Досега се считаше, че вагиналната колонизация с Candida не се асоциира с риск от преждевременни раждания, въпреки че е свързана с манифестни субективни оплаквания и честотата й по време на бременността е висока. В тази връзка, проучването на Kiss и сътр. е първото, което установи, че откриването и лекуването на вагиналната кандидоза при бременни също редуцира броя на преждевременните раждания. (ОИ) Изводите за клиничната практика Включването на скрининг за инфекции към рутинните изследвания на бременните води до намаляване с 50% на ражданията преди 37 гестационна седмица и съответно на директните и индиректни разходи, свързани с тях Скринингът и терапията на асимптоматичните вагинални инфекции трябва да се провеждат в началото на втория триместър Използвани източници: 1. Kiss H, Petricevic L, Husslein P. Prospective randomized trial of an infection screening programme to reduce the rate of preterm delivery. British Medical Journal 2004 August 14; 329 (7462): 371 http://bmj.bmjjournals.com/ 2.Ugwamudu A, Manyonda I, Reid F, Hay P. Effect of early oral clindamycin on late miscarriage and preterm delivery in asympromatic women with abnormal vaginal flora and bacterial vaginosis: a randomized control tial. Lancet 2003 March 22 361 (9362): 983-88 www.thelancet.com