Терапевтична възможност при хиперлипидемия, асоциирана с антиретровирусна терапия01/10/2004
  Niacin с удължено освобождаване (extended release niacin – ER-niacin) може да се прилага успешно в хода на антиретровирусна терапия за лечение на хиперлипидемия при HIV-заразени пациенти с нормален глюкозен толеранс, показаха резултатите от пилотно проучване, публикувани в Clinical Infectious Diseases през август (1). Интензифицираната антиретровирусна терапия (highly active antiretroviral therapy - HAART) се асоциира с липодистрофия* и инсулинова резистентност, които водят до нарушения в липидната и глюкозната обмяна - известни рискови фактори за развитието на ускорена атеросклероза, сърдечносъдови заболявания и захарен диабет тип 2 сред общата популация. По отношение на HIVсеропозитивните пациенти значението на тези фактори остава неопределено, но има предварителни данни за повишен риск от инфаркт на миокарда при лицата, които получават такава терапия. Настоящите възможности за лечение на HAART-свързана дислипидемия са ограничени, поради наличие на лекарствени взаимодействия между антиретровирусните препарати и медикаментите, понижаващи нивата на липидите, например статини, които са метаболизират чрез цитохром Р-450 3А4 ензимната система. Основното предимство на niacin, в сравнение с други липидопонижаващи препарати, е неговият позитивен ефект върху всички липопротеинови фракции - HDL, LDL, триглицериди и липопротеин-a. С цел да изследват терапевтичния потенциал на niacin, неговата поносимост и профил по отношение на нежелани ефекти и по-специално развитието на инсулинова резистентност, д-р Marisa Gerber и сътр. от университет Washington в Сейнт Луис, Мисури, са провели проспективно проучване с 14 HIV-серопозитивни лица на HAART. В продължение на 14 седмици те са получавали ER-ниацин в максимална доза 2000 mg дневно. При всички пациенти първоначално са били регистрирани нарушения в липидния профил – средни измерени стойности на триглицериди – 489 mg/dL (5.5 mmol/ l), на общ холестерол – 245 mg/dL (6.3 mmol/l), а на non-HDL холестерол (LDL + VLDL) – 209 mg/dL (5.5 mmol/l). След приключване на терапията с niacin, изследователите са регистрирали намаление на средните нива на триглицеридите с 34% (p<0.02). Общият холестерол е бил редуциран средно с 14% (p<0.05), а non-HDL холестеролът – с 19% (p<0.04). Глюкозният толеранс и инсулиновата чувствителност са били оценени преди и след терапията при 11 от общо 14те участници в проучването. След приключване на лечението, при седем от тези 11 души (64%) е установен нарушен глюкозен толеранс. За трима от тях, той е новодиагностициран. Д-р Gerber и сътр. са открили, че чувствителността на бета-клетките към базалните глюкозни нива и скоростта на базална инсулинова секреция, след 14–седмично лечение с niacin, са значително повишени. От друга страна, анализът на стойностите на хомеостазния модел на инсулинова резистентност (HOMA-IR) показва значително понижена инсулинова чувствителност на гладно. Нито един от изследваните не е развил клиничен диабет. В хода на терапията шест пациенти (43%) са съобщили за зачервяване на кожата (flush), сърбеж или главоболие. Тези нежелани ефекти са били успешно овладяни с включване на 325 mg aspirin дневно, като самите пациенти са почувствали подобрение между 10-та и 14-та седмица и не са пожелали прекъсване на терапията. Лечението с niacin не е довело до повишение на трансаминазите или до развитие на миопатия. Не са били регистрирани значителни промени в нивата на пикочната киселина и в броя на CD4 клетките. При нито един от участниците не се е наложила корекция в режима на HAART. (АК) *Липодистрофията е синдром на преразпределяне на мастната тъкан и нарушения в глюкозната и липидната хомеостаза, описан за първи път през 1998 г. като страничен ефект на антиретровирусната терапия. Характеризира с увеличени плазмени нива на триглицеридите, холестерола и глюкозата, трункусно затлъстяване, загуба на мастна тъкан на лицето и долните крайници. Среща се по-често при пациентите на терапия с протеазни инхибитори и някои нуклеозидни инхибитори на обратната транскриптаза (като stavudine). Използвани източници: 1. Gerber M, et al. Niacin in HIV-infected individuals with hyperlipidemia receiving potent antiretroviral therapy. Clin Infect Dis 2004; 39:419-425. www.journals.uchicago.edu/ CID/journal/ 2. www.natap.org/2004/HIV/081704_04.htm