Пеницилин и кортикостероиди – ефективни при перитонзиларен абсцес01/10/2004
Лечението на перитонзиларния абсцес е по-ефективно, когато антибиотичната терапия се комбинира венозно с еднократна висока доза кортикостероид. Това показа проучване на Ozbek и сътр. от Ankara Numune Research and Education Hospital в Турция, резултатите от което бяха публикувани в Journal of Laryngology and Otology през юни (1). В проспективно проучване са били включени 62 пациенти, хоспитализирани с перитонзиларен абсцес, след съответна диагностична пункция и аспирация на абсцеса. Те са били разделени на случаен принцип в две групи - 28 участници на венозно лечение с антибиотик са получили еднократно плацебо, а при останалите 34 пациенти венозният антибиотик е бил комбиниран с еднократна висока доза стероид. Клиничните резултати по отношение на продължителност на болничния престой, фебрилно състояние, болка в гърлото и тризъм, са показали значителна разлика (p<0.01) между двете групи. Изследователите са установили, че комбинираната със стероид антибиотична терапия при перитонзиларен абсцес е по-ефективна в сравнение със самостоятелно антибиотично лечение. Пеницилинът, приложен венозно след инцизия и дренаж на перитонзиларен абсцес, продължава да бъде „отлично“ терапевтично средство, показа ретроспективно проучване за избор на антибиотик, проведено от д-р Kieff и сътр.от Harvard Medical School в Бостън (2). Въз основа на медицински архиви те са сравнили резултатите при 103 пациенти с перитонзиларен абсцес. След инцизия и дренаж на абсцеса 58 пациенти са били лекувани с комбинация от широкоспектърни антибиотици венозно, а 45 са получавали монотерапия с пеницилин венозно. Сравнителният анализ по отношение на продължителност на болничния престой (средно 44.3 часа при лекуваните с антибиотична комбинация и 38.3 часа при лекуваните с пеницилин) и на фебрилното състояние (съответно 16.9 часа и 13.3 часа) не е показал статистически значима разлика между двете групи. (АК) Използвани източници: 1. Ozbek C, et al. Use of steroids in the treatment of peritonsillar abscess. J Laryngol Otol 2004 Jun, 118; 6: 439-42 www.rsmpress.co.uk/jlo.htm 2. Kieff DA, et al. Selection of antibiotics after incision and drainage of peritonsillar abscesses. Otolaryngol Head Neck Surg 1999 Jan, 120; 1: 57-61. www.entlink.net/press/journal и www.sciencedirect.com