Някои техники за тонзилектомия могат да повишат риска от постоперативно кървене01/10/2004
Рискът от постоперативно кървене при техники за тонзилектомия като диатермия и коблация е най-малко два пъти по-висок в сравнение с традиционните техники за дисекция, използващи само тампони и/или лигатури за хемостаза. Това показаха резултатите от Националното проспективно проучване за проверка на тонзилектомиите (National Prospective Tonsillectomy Audit), проведено в Англия и Северна Ирландия от юли 2003 година до февруари 2004 година, публикувани в Lancet през август (1, 2). Авторите на изследването са документирали постоперативните хеморагии в рамките на 28 дни след оперативната интервенция при 11 796 пациенти. Кървене е било регистрирано при 389 пациенти (3.3%). При 59 от тях (0.5%) то е било ранно (по време на първоначалния престой), при 337 пациенти (2.9%) – късно (след изписване от болница), а седем са имали и ранно, и късно кървене. Рискът от постоперативно кървене (1.3%) и необходимост от повторна оперативна намеса (1.0%) е най-нисък при традиционната дисекционна техника за тонзилектомия. При съчетаването й с монополярна или биполярна диатермия за хемостаза, той се покачва съответно на 2.9% и 1.7%. Монополярната диатермия, използвана за дисекция и хемостаза, в сравнение с биполярната, се свързва с поголяма честота на постоперативната хеморагия и ревизия на оперативното поле – съответно 6.1% и 4.0% за монополярната диатермия спрямо 3.9% и 2.4% за биполярната. При метода на коблация за дисекция и хемостаза, рискът от кървене е 4.4%. Всички резултати са статистически значими (p<0.01). Проверката е установила също, че хеморагиите са значително по-чести при тонзилектомии, при които са използвани някои инструменти за еднократна употреба (биполярна диатермия), в сравнение с многократно употребяващите се (5.2% срещу 3.2%). От значение е и степента на квалификация на хирурга – по-чести хеморагии са регистрирани при пациенти, оперирани от обучаващи се лекари (p<0.0001). Методът на коблация използва биполярна електрическа сонда, която създава поток от натриеви йони, разрушаващ околните тъкани при температура 60.C. Техниката съчетава дисекция на тонзилите с възможност за едновременна каутеризация на кръвоносни съдове. При стандартната диатермия за дисекция на тъканите и кръвоспиране се използва високочестотен електрически ток, като се достига температура над 100.C. У нас техниките за тонзилектомия - диатермия и коблация се прилагат изключително рядко. Изводите за клиничната практика Новите техники за тонзилектомия не бива да се отхвърлят напълно въз основа само на настоящите данни Рискът от постоперативно кървене при монополярната диатермия е особено висок и използването на тази техника трябва да се преценява много внимателно, като се отчита степента на термично увреждане на околните тъкани Методите на диатермия и коблация трябва да се прилагат от добре обучени хирурзи Техниката на налагане на лигатури трябва да бъде усвоена от всички обучаващи се хирурзи в отделенията по оториноларингология National Prospective Tonsillectomy Audit започна през юли 2003 г., като резултат от препоръките на Департамента по здравеопазване (Department of Health-DOH) на Великобритания през 2001 г. за използването на еднократни инструменти за намаляване риска от болестта „луда крава“ (вариант на болестта на Creutzfeldt-Jakob – vCJD). В резултатна това, бе регистрирана по-висока честота на следоперативните кръвоизливи, при използване на биполярна диатермия за тонзилектомии. Цели на проучването са: да установи честотата на следоперативната хеморагия при тонзилектомии и други усложнения да се оценят рисковите фактори за хеморагия при тонзилектомия да се установи дали тези рискови фактори могат да обяснят различията в следоперативните резултати на различни болници. (АК) Използвани източници: 1. National Prospective Tonsillectomy Audit. Tonsillectomy tecnique as a risk factor for postoperative haemorrhage. The Lancet 2004; 364: 697-702 www.thelancet.com 2. Ramsden Richard. Important message from Professor Richard Ramsden, President Elect, ENT UK, Chairman of Steering Group of the National Prospective Tonsillectomy Audit. http://www.entuk.org/news/index_html?news_id=63