НСПВС са по-ефективни от наркотичните аналгетици при остра нефролитиаза01/10/2004
НСПВС (НеСтероидни ПротивоВъзпалителни Средства) са с по-добър обезболяващ ефект, в сравнение с наркотичните аналгетици, и намаляват нуждата от прилагане на повторна аналгезия, показаха резултатите от изследване, публикувани през юни в British Medical Journal (1, 2). Anna Holdgate и Tamara Pollock от Department of Emergency Medicine в St. George Hospital, New South Wales, Австралия са анализирали данните от 20 рандомизирани проучвания, проведени в периода 1982–1999 година с общо 1613 участници. Авторите са изследвали ефектите и страничните действия на НСПВС и наркотичните аналгетици при терапията на острата бъбречна криза. В хода на проучването за оценка на ефекта от терапията са използвани следните показатели: Интензитет на болката Време за настъпване на обезболяващия ефект Необходимост от повторно и последващо приложение на аналгетик Рецидив на болката Странични действия на медикаментите Анализът на данните от шест проучвания, при които не е използван ketorolac (Toradol), показва, че по-добър обезболяващ ефект се постига след прилагането на НСПВС. Средната стойност на интензитета на болката, оценен по VAS (Visual Analogue Scale, Зрителна скала на болката), е с около 4.6 мм по-ниска при пациентите, лекувани с НСПВС в сравнение с тези, получавали наркотични аналгетици. VAS представлява хоризонтална линия с дължина 100 мм. Левият край на скалата представлява „липса на болка“, а десният – „много силна болка“. Болният отбелязва върху линията тази точка, която според него отразява силата на болковото му възприятие в момента. Интензитетът на болката е дължината в милиметри, измерена от левия край на скалата до точката, посочена от пациента (3). Резултатите от девет от общо 20те проучвания показват тенденция къмпо-пълно облекчаване на болката при пациентите, получаващи НСПВС (relative risk, RR 0.87), но разликата в аналгетичния ефект не е статистически значима. Десет от изследванията съобщават за необходимост от допълнително обезболяване в рамките на четири часа след получаването на първата доза аналгетик. Вероятната нужда за повторно обезболяване е по-малка при НСПВС в сравнение с наркотичните аналгетици (RR 0.75) Нито едно от проучванията не съобщава за сериозни нежелани лекарствени рекциии (хеморагии от гастроинтестиналния тракт, бъбречно увреждане). Анализът на данните от десетте изследвания показва по-висока честота на страничните ефекти като повръщане при болните, лекувани с опиати (RR 0.35). Рискът за появата на гастроинтестинален дискомфорт и повръщане е особено висок при pethidine (RR 0.30). Нежеланите лекарствени реакции са дозонезависими. Нефролитиазата е сред водещите причини за острата бъбречна криза. Клиничното поведение трябва да бъде насочено към: поставяне на диагнозата, бързо овладяване на болката и своевременно разпознаване на усложненията, които изискват спешна хирургична интервенция (4). Болката при бъбречната нефролитиаза е резултат от обтуриране от конкрементите на уринарния тракт, с последващо покачване на налягането в него. Повишеното налягане от своя страна стимулира локалната синтеза и отделянето на простагландини, които водят до вазодилатация и спазъм на гладката мускулатура на уретерите. НСПВС и наркотичните аналгетици се препоръчват за купиране на болката при нефролитиаза както самостоятелно, така и в комбинация. За разлика от опиатите, НСПВС повлияват директно механизма на болката (освобождаването на простагландини) и притежават значим обезболяващ ефект, особено когато са приложени парентерално. „Пациентите, лекувани с НСПВС съобщават за по-пълно облекчаване на болката и при тях по-рядко се налага приложение на допълнителна аналгезия. Наркотичните аналгетици, особено pethidine по-често предизвикват появата на повръщане. Ето защо ние препоръчваме НСПВС вместо наркотичните аналгетици“, пише в заключение изследователският екип (1). (КД) Използвани източници: 1. Holdgate A, Pollock T. Systematic review of the relative efficacy of non-steroidal anti-inflammatory drugs and opioids in the treatment of acute renal colic. BMJ 2004, 328: 1401 www.bmj.com 2. www.docguide.com 3. www.blackwellpublishing.com 4. Holdgate A, Hardcastle J. Renal colic: a diagnostic and therapeutic review. Emerg Med 1999, 11: 9-16 www.aemj.org