Нова надеждна противострептококова ваксина01/10/2004
Рекомбинантна, хексавалентна М протеин-базирана ваксина предизвиква производство на типовоспецифични антитела срещу множество серотипове на GAS (Group A Streptococcus) без да създава кръстосана реактивност с тъканите на ваксинираните, показват резултатите от предварителна фаза 1 на клинично проучване, публикувано в августовския брой на The Journal of the American Medical Association (1). Отвореното, неконтролирано, фаза 1 проучване има за цел да оцени безопасността и имуногенността на покачващи се дози от рекомбинантно синтезиран пептид, съдържащ N-терминални M протеинови фрагменти (епитопи) от серотипове M1, M3, M5, M6, M19 и M24 на група А стрептококи, приложени на 28 клинично здрави доброволци на възраст между 18 и 50 години. На всеки участник са били приложени интрамускулно три отделни апликации от хексавалентната група А стрептококова ваксина в дози: 50 mcg (*n = 8), 100 mcg (n = 10) или 200 mcg (n = 10) в делтовидния мускул през равни интервали от време с редуване на двете рамена. Схемата на апликациите (ден 0, 28, и 56) е била променена (ден 0, 28, и 112) при регистриране на единичен случай на умерен сърбеж и уплътнение в мястото на инжектиране след третата доза от 50 mcg. Клиничната безопасност и имуногенността на ваксината са оценявани чрез изследване на кръстосано реагиращи с тъканите на приемника антитела и антитела срещу ваксиналните М антигени. За целта са използвани ензимно-свързан имуносорбентен тест (ELISA) и тестове за опсонофагоцитоза и бактерициден хуморален отговор. В най-високата си дозировка (200 mcg) ваксинацията е предизвикала нарастване в геометрична прогресия на нивата на антителата срещу всичките шест М компонента на ваксината (отчетени чрез ELISA) и срещу пет от шестте М типа (при използване на опсонофагоцитозния тест). Постваксинационно увеличение на серумната бактерицидна активност с най-малко 30% се наблюдава в 31 от 56 проби (55%). Резултатите от активното проследяване в рамките на една година след ваксинацията показват, че ваксината се толерира добре. Не са регистрирани кръстосано реагиращи с тъканите антитела или други имунологични усложнения. „Част от проблема с ваксините от М тип е молекулярната мимикрия,“ коментира д-р Michael Pichichero от University of Rochester Medical Center в Ню Йорк в редакционна статия към публикацията (3). Новата ваксина е проектирана така, че да не съдържа епитопи, известни с кръстосаната си реактивност срещу сърдечната, ставната, бъбречната или мозъчната тъкан на приемника и да не индуцира стимулация de novo на човешките Т-лимфоцити. Това представлява крачка напред в разработването на противострептококова мултивалентна ваксина. (РК) * n – брой участници Използвани източници: 1. Kotloff K, Corretti M, et al. Safety and immunogenicity of a recombinant multivalent group A streptococcal vaccine in healthy adults: Phase 1 trial. JAMA 2004, 292:709-715 www.jama.ama-assn.org 2. Waknine Y. Preliminary evidence shows strep vaccine is safe. Medscape Medical News Aug. 10, 2004 www.medscape.com 3. Pichichero M. Group A streptococcal vaccines. JAMA 2004, 292:738-739 www.jama.ama-assn.org 4. www.qimr.edu.au/research/labs/kadabas 5. ID Biomedical Corporation Vaccines. StreptAvax Programs www.idbiomedical.com/vaccines_str_program.html 6. Batzloff MR, Sriprakash KS, Good MF. Vaccine Development for Group A Streptococcus infections and associated diseases. Current Drug Targets 2004, 5: 57-69 www.bentham.org/ cdt/cdt5-1.htm Група A Streptococcus (GAS) е отговорен за различни заболявания – от неусложнен фарингит и кожни инфекции до тежки инвазивни инфекции като некротизиращ фасциит, стрептококов токсичен шоков синдром и еризипел, и постинфекциозни заболявания като ревматизъм и остър следстрептококов гломерулонефрит. Стрептокок от група А е най-честия причинител на бактериален фарингит при децата в училищна възраст (5-15 години). Около 12 милиона хора по света заболяват от ревматизъм след стрептококова инфекция и от ревмокардит загиват 380 000 души годишно (данни на СЗО за 2000 г.) (4) GAS e подразделен на различни серотипове, предизвикващи инфекции и свързаните с тях заболявания, в зависимост от високопроменлив повърхностен антиген, наречен M протеин, описан за първи път от д-р Rebecca Lancefield (1919 г.). Въпреки че са характеризирани над 100 серотипа GAS, около 25 от тях причиняват над 95% от инвазивните инфекции (5). Голямото серологично разнообразие, различният тъканен тропизъм, широкият спектър от заболявания и разликите в тяхната локална епидемиология са аргументи срещу идеята, че единична ваксина може да контролира стрептококовите инфекции и свързаните с тях заболявания в световен мащаб (6). Стрептококовите М протеини са едни от най-изучаваните и обещаващи кандидати за разработването на комплексна мултивалентна антистрептококова ваксина (6). Нейната цел е да предизвика производството на протективни типовоспецифични антитела (висока имуногенност и бактерицидна активност), без кръстосана реактивност с човешките тъкани като сърце, бъбреци, мозък (безопасност).