Нов тест може да намали нуждата от диализа01/10/2004
Нов, неинвазивен, сравнително прост за прилагане, безболезнен, евтин и надежден лабораторен тест - измерване в урината на нивата на MCP-1* (моноцит хемоатрактантен протеин-1), но не и тези на фракталкина (fractalkin)**, улеснява лекарите за ранно диагностициране на бъбречните заболявания, съобщи през септември в списание Nephrology, Dialysis, Transplantation изследователски екип от Hammersmith Hospitals NHS Trust and Imperial College в Лондон, Великобритания (1, 2). „MCP-1 в урината е маркер за активен ренален васкулит и за ефекта от прилаганата имуносупресивна терапия. Понякога това спестява на пациента болезнената биопсия ..., а при навременно откриване и лечение на заболяването може да отпадне и нуждата от скъпата диализа“, коментира д-р Frederick Tam, ръководител на екипа. Инфилтрацията с макрофаги и продукцията на цитокини са неотменна част от патогенезата на бързопрогресиращия гломерулонефрит и левкоцитокластичните васкулити, в чиято генеза важна роля играят АNCA (антинеутрофил цитоплазмени антитела). Целта на проведеното проспективно проучване е била да оцени дали измерването в урината на стойностите на хемокините - MCP-1 и фракталкин е надежден метод за неинвазивно диагностициране на АNCA-свързаните васкулити. Проучването показва, че уринното ниво на MCP-1 при пациенти с активен (р<0.01) или с персистиращ (р<0.05) ренален васкулит е значително по-високо, в сравнение с това при контролите (здрави доброволци, пациенти с клинично неактивен васкулит, или болни с извънбъбречна патология). Понижаване на стойностите на MCP-1 в урината след лечение предшества с две седмици подобрението в бъбречната функция. Обратно – тяхното повишаване, въпреки имуносупресивната терапия, е маркер за понататъшно прогресиране на бъбречното засягане. Не е била отбелязана разлика в нивата на фракталкина в урината на отделните групи пациенти. Чрез имунохистологично изследване на биопсичен материал, взет от пациенти с гломерулонефрит, е било доказано високо ниво на МСР-1 едновременно в гломерулните и интерстициалните клетки на нефрона. „Определянето на уринното ниво на MCP-1, но не и на фракталкина, е маркер за бъбречно въвличане при ANCAсвързан васкулит. Това неинвазивно изследване помага и за следене на ефекта от терапията“, заключиха авторите на проучването. Васкулитите са голяма група заболявания на съдоветe от различен калибър, с или без висцерално въвличане. Засягането на бъбреците протича прогресивно и води до терминална бъбречна недостатъчност. Цената на един диагностичен уринен тест е под 20 британски лири (60 лева). Цената на диализата на пациент на година във Великобритания е 29 000 британски лири (87 000 лева) (2). В България MCP-1 не се изследва в урината на болни, заяви д-р Емил Андреев - нефролог в Университетска болница -“Александровска“. Точно установяване на паренхимните изменения в бъбрека е възможно само след провеждане на биопсично изследване. „Определянето на МСР-1 в урината е лабораторен метод, който не е провеждан досега у нас“, потвърди и проф. д-р Марта Балева от Клиничния Център по алергология и имунология, към Университетска болница – „Александровска“, София. (PP) * MCP-1 (monocyte chemoattractant protein-1) - е биологично активен медиатор, който е свързан с възпалението (хемокин). Измерването му в урината може да се използва като маркер за бъбречно участие. ** Фракталкин – е хемотактичен цитокин, който съществува в две форми – като разтворим хемотактичен протеин и като мембранно-свързана (към ендотелните клетки) адхезионна молекула. И в двата случая действието му се медиира от свързването му към CX3CR1-рецептор, експресиран върху повърхността на моноцитите, Т-клетките и NK-клетките. Различни проучвания през последните години изучават ролята на фракталкина и на неговия рецептор в генезата на бързопрогресиращия гломерулонефрит, формирането на атероматозните плаки при коронарната болест и др. Използвани източници: 1. Tam F, Sanders J-Sq George A, et al. Urinary monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1) is a marker of active renal vasculitis. Nephrology, Dialysis, Transplantation. Sep 2004 http://ndt.oupjournals.org 2. www.hhnt.org/news/kidney.htm