Нов клас медикаменти за лечение на сърдечна недостатъчност01/10/2004
Медикамент от нов клас за лечение на сърдечна недостатъчност на основата на съединение, което съдържа NO (азотен оксид/азотен окис) и е прекурсор на nitroxyl (HNO), разработиха учени от John Hopkins University в САЩ. Новият медикамент подобрява едновременно помпената функция и релаксацията на миокарда (1). „Имаме обещаващи начални резултати. Целта ни е не самода разработим прекурсори на nitroxyl, но и да изясним точния механизъм на действие на тези съединения върху миокарда“, заяви през август проф. John Toscano от Департамента по химия на Krieger School of Arts and Sciences в John Hopkins University (2). Проф. Nazareno Paoloccio, от Департамента по кардиология в Медицинския център на John Hopkins University е прилагал съединението, наречено Angeli’s salt, което отделя HNO, на опитни животни и е установил двукратно повишение на контрактилитета на миокарда и подобряване на диастолната функция. „Предишната ни работа с д-р David Kass (John Hopkins University) и д-р David Wink (National Cancer Institute) показа ефективността на съединенията, които отделят nitroxyl при тензионно обременяване, лош контрактилитет и забавена релаксация на сърцето. Тези съединения могат да се комбинират успешно с други медикаменти, които конвенционално се прилагат при сърдечна недостатъчност“, заяви проф. Paoloccio. Повечето от досегашните проучвания са използвали Angeli’s salt, докато сега екипът на проф. Toscano е изправен пред ново предизвикателство – откриване на други съединения, източници за nitroxyl. Това ще позволи не само верифициране на ефекта на HNO, но ще отговори и на въпроса оказва ли влияние скоростта на освобождаване на HNO върху физиологичния отговор. Една от основните реакции на nitroxyl е димеризацията (свързване на две молекули nitroxyl), което е в пряка зависимост от концентрацията. Съединения, които освобождават бързо HNO, водят до по-високи базисни концентрации на съединението в организма. В резултат на това, голямо количество HNO се свързва в димери и свободните му нива намаляват, а от там и физиологичните му ефекти. Екипът на проф. Toscano в момента разработва съединения на основата на реакция на вторични амини с NO, които се наричат диазениумдиолати. Тези съединения са известни като донори на NO, но изследователският екип е успял да насочи действието им и в друга насока - освобождаване на HNO. Досега са проведени изследвания с две от новооткритите субстанции - едното е чист донор на HNO, близък по свойства на Angeli’s salt, а другото – чист донор на NO. Повече от две десетилетия медикаменти като nitroglycerin, които освобождават NO, се прилагат за лечение на сърдечна недостатъчност. Въпреки това, те имат и някои негативни ефекти, като например потискане на миокардния контрактилитет. „Знаем, че NO е важен биологичен медиатор. Едва сега започваме да осъзнаваме,че HNO, имащ различен механизъм на действие, може да се окаже също толкова важен“, каза проф. Toscano. (ИТ) Използвани източници: 1. New class of compounds promises to revive failing hearts www.innovations-report.com 2. John Hopkins University www.jhu.edu