Липсва генетична връзка между болестта на Parkinson и на Alzheimer01/10/2004
Сред родствениците на пациенти с болестта на Parkinson (PD) не се наблюдава повишен риск за развитие на болестта на Alzheimer (AD), което отхвърля хипотезата за общ генетичен терен в етиологията на тези две заболявания. Това показаха резултатите от проучване на д-р Karen Marder и сътр. от Columbia University в Ню Йорк, публикувани през юли в Archives of Neurology (1). Изследователският екип е проследил 487 болни с PD без прояви на деменция и 409 контроли. С помощта на въпросници са събрани данни за фамилната анамнеза на общо 4819 техни родственици от първи ред, на възраст над 30 години – съответно 2534 родственици на пациентите с PD и 2285 на участниците от контролната група. Болестта на Alzheimer е била диагностицирана при 113 родственици от първи ред на болните с PD. „Няма повишен риск за AD при близките на пациенти с PD в сравнение с родствениците на участниците от контролната група,“ заявява д-р Marder. След разделянето на пациентите с болестта на Parkinson, според изявата на заболяването, на болни с ранно начало (под 50 г.) и с късно начало (над 50 г.), статистически значим повишен риск за развитие на AD сред родствениците на PD, сравнен с този при контролите, също не се наблюдава. Според авторите, най-вероятно се касае за известно припокриване на патологията при някои фамилии, в които се срещат едновременно и двете заболявания. (КД) Използван източник: 1. Levy G. et al. Lack of familial aggregation of Parkinson disease and Alzheimer disease. Arch Neurol 2004; 61: 10331039 http://archneur.ama-assn.org и www.medscape.com