Лечение на вторична аменорея с leptin01/10/2004
Лечението с човешки рекомбинантен лептин на жени с хипоталамична аменорея, дължаща се на енергиен дефицит, води до подобряване на репродуктивната функция, показаха резултатите от проучване на Corrine K. Welt и сътр. от Harward Medical School в Бостън, САЩ, публикувано в септемврийския брой на New England Journal of Medicine (1). Хипоталамичната аменорея се характеризира с липса на овулаторен менструлен цикъл, ниски естрогенови нива и ниски или нормални нива на гонадотропините. Секретираният от адипоцитите хормон лептин регулира енергийната хомеостаза и телесното тегло, и ниските му стойности водят до нарушения в хипоталамо-гонадната и другите ендокринни оси и до вторична аменорея. Целта на проучването е била да се установи дали заместителната терапия с лептин нормализира менструалния цикъл при функционална хипоталамична аменорея (functional hypothalamic amenorrhoea - FHA). В него са били включени 14 жени с интензивна физическа активност или с ниско телесно тегло - осем в терапевтичната група и шест контроли. Жените, лекувани с човешки рекомбинантен лептин, са проследявани месец преди започване на лечението до три месеца след това. При контролните случаи не е прилаган лептин, като са били наблюдавани осем месеца. Един месец преди началото на терапията, и в двете групи не е установена промяна в нивата на лутеинизиращия хормон (ЛХ), телесното тегло, яйчниковата функция и хормоналните нива. Лечението с лептин само за две седмици е довело до повишена секреция на ЛХ, увеличение на размерите на яйчниковите фоликули и на нивото на естрадиола при пет пациентки. При три от жените в терапевтичната група е настъпил овулаторен менструален цикъл (р<0.05), а при други две - преовулаторно фоликуларно развитие и вагинално кървене (р<0.05). Рекомбинантният лептин е довел до значимо увеличение на нивата на свободен трийодтиронин (Т3) и сводобен тироксин (Т4), на инсулиноподобните растежни фактори и на маркерите за костно образуване (костна алкална фосфатаза и остеокалцин), но не и на кортизолa, кортикотропина или на N-телопептида в урината. Въвеждането на лептин при относителен недостиг на хормона може да подобрява репродуктивната, тиреоиднатаи други ендокринни оси, и маркерите за костно образуване при жени с вторична аменорея, смятат авторите на проучването. Според тях, лептин е периферен сигнал за адекватен енергиен баланс, който е необходим за нормалната репродуктивна и невроендокринна функция. Проучване на S. Andrico и сътр. от University of Brescia, Италия доказа връзка между намалените нива на лептина и функционалната хипоталамична аменорея. Авторите са изследвали 88 жени с FHA, разделени според Индекса на телесната маса (Body Mass Index - BMI) на две групи: с различни степени на поднормено (BMI 15-16 kg/ m2, 17-18 kg/m2) и на нормално телесно тегло (BMI 19-21 kg/ m2, 22-24 kg/m2). При двете групи са измервани нивaта на лептинa, тиреоидните хормони, гонадотропините, пролактина и инсулин-подобните растежни фактори (2). Във всяка отделна BMI група, жените с FHA са имали достоверно по-ниски нива на лептин, гонадотропини, пролактин и свободен Т3 и повисоки нива на кортизол и инсулин-подобен растежен фактор-свързващ протеин-1, в сравнение със съответните контролни случаи. Нивата на лептина са корелирали значимо положително с телесното тегло, BMI и нивата на ЛХ, С-пептид, инсулин и инсулин-подобен растежен фактор-1, но значимо отрицателно с нивата на кортизол и на инсулин-подобен растежен фактор-свързващ протеин-1. Жените с FHA имат достоверно по-ниски нива на лептин в сравнение с контролите, дори и в групите с нормални телесно тегло и BMI, заключиха авторите. Пациентките с вторична аменорея и жените с нормални овулации имат различен лептинов профил, което показва, че енергийният баланс може да влияе върху съотношенията телесно тегло/лептин и BMI/лептин при FHA, смята този изследователски екип. Енергийният дисбаланс е главната причина за ниски лептинови нива при вторична аменорея Данните от проучването на Corrine K. Welt и сътр. потвърждават хипотезата, че хормонът лептин участва в регулацията на енергийния баланс, която от своя страна е необходима за нормалната репродуктивна и невроендокринна функция. Терапията с човешки рекомбинантен лептин при жени с вторична аменорея, дължаща се на енергиен дефицит, е възможно да подобрява яйчниковата функция и да доведе до възобновяване на овулаторните менструални цикли. Предимството й се състои в избягване на нежеланите странични ефекти на заместителната терапия с естроген и прогестин. (ОИ) Използвани източници: 1. Welt CK, Chan JL, Bullen J, et al. Recombinant human leptin in women with hypothalamic amenorrhea. The New England Journal of Medicine 2004, September 2, 351; 10: 987-97 www.nejm.org/cgi/content/full/351/10/987 2. Andrico S, Gambera A, Specchia C, et al. Leptin in functional hypothalamic amenorrhea. Human Reproduction 2002 August, 17; 8: 2043-2048 http://humrep.oupjournals.org