Лечение на грипоподобния синдром при болни с MS на терапия с Interferon01/10/2004
Acetaminophen, ibuprofen и prednisone са еднакво ефективни за лечение на грипоподобния синдром (Flu-like syndrome - FLS), който се наблюдава през първия месец след прилагането на interferon beta-1a при пациенти с множествена склероза (multiple sclerosis - MS), показаха резултатите от проучване на др J. Rio и сътр. от Hospital Universitario Vall d`Hebron в Барселона, публикувани през август в списание Neurology (1). „Грипоподобните симптоми са послабо изразени при пациентите, лекувани с ibuprofen. Те се нуждаят порядко от допълнителни медикаменти за повлияване на FLS, в сравнение с лекуваните с аcetaminophen и prednisone“, смятат изследователите. В проведеното двойно-сляпо, рандомизирано, контролирано проучване са участвали 84 болни с рецидивираща MS, лекувани в 11 медицински центъра. Част от пациентите са получавали аcetaminophen 500 мг преди прилагането на interferon beta-1a, както и на 6-ия, и на 12-ия час след всяка интрамускулна инжекция. Друга част от болните са приемали ibuprofen 400 мг по същата схема. Третата група е лекувана с prednisone 60 мг/дневно за период от една седмица. Всеки един от участниците е отразявал тежестта на симптомите – главоболие, астено-адинамия, втрисане, миалгия* – в продължение на 27 дни. Авторите са използвали точкова система за изчисляване на сумата от индивидуалните симптоми, въз основа на което са получили FLS-индекс за всеки един от дните. В групата на ibuprofen е наблюдаван значимо по-благоприятен среден FLS-индекс в деня след инжектирането на interferon beta-1a. (КД) * Повечето от пациентите, лекувани с interferon beta-1a, получават грипоподобни симптоми, които продължават от часове до няколко дни след интрамускулната инжекция (www.avonex.com) Използвани източници: 1. Rio J., Nos C., Bonaventura I., еt al. Corticosteroids, ibuprofen, and acetaminophen for IFN beta-1a flu symptoms in MS. Neurology 2004; 63:525-528 www.neurology.org