Комбинацията хипогликемия и метаболитна ацидоза повишава риска от мозъчно увреждане при новородени01/10/2004
Хипогликемията е важен придружаващ фактор, който увеличава вероятността за мозъчно увреждане при родени на термин деца, но с тежка метаболитна ацидоза. Това показаха резултатите от проучване, публикувани през август в списание Pediatrics (1, 2). Д-р Walid A. Salhab и сътр. от University of Texas Southwestern Medical Center в Далас, САЩ са провели ретроспективно проучване, обхванало 185 доносени деца. Те са били приети в неонатално интензивно отделение в периода 1993-2002. Всички новородени са имали тежка метаболитна ацидоза (стойности на рН <7.00 от a. umbilicalis). При 41 деца (22%) е наблюдавана неврологична сиптоматика – хипоксично-исхемична енцефалопатия и гърчове. При 27 новородени (14.5%) са измерени начални стойности на кръвната глюкоза под 2.2 mmol/l. В групата деца с хипогликемия честотата на неврологичните усложнения е била над три пъти по-голяма (56%) спрямо тази на новородените с нормогликемия (16%). Рискът за увреждане на ЦНС е многократно по-висок при налични данни за: хипогликемия (OR*=18.5), тежка метаболитна ацидоза (OR=9.8), стойности на Apgar score** по-малки от пет (OR=6.4) и необходимост от провеждането на реанимационни мероприятия (OR=4.7). Засега липсват доказателства за ефективността на профилактиката и ранното лечение на хипогликемията за намаляване на риска от тежки неврологични усложнения. Според изследователския екип е необходимо провеждането на многоцентрово клинично проучване при високорискови новородени с хипогликемия, което да оцени ефикасността на ранната коригираща терапия с глюкоза. Проведените до момента изследвания върху животни доказват, че хипогликемията играе водеща роля в патогенезата на енцефалопатията, но липсват достатъчно данни за влиянието й върху ЦНС в човешката популация. (КД) * OR = кофициент на вероятност ** Apgar score е сбор от точки за оценка на здравното състояние на новороденото на първата и на петата минута сред раждането. Сбор на Apgar =/ > 7 се приема за добро здравно състояние на новороденото (максимални стойности 10). Системата е разработена от анестезиоложката Virginia Apgar през 1952 г. Използвани източници: 1. Salhab WA, et al. Initial hypoglicemia and neonatal brain injury in term infants with severe fetal acidemia. Pediatrics 2004; 114: 361-366 http://pediatrics.aappublications.org/ 2. www.medscape.com