IGF-1 предсказва прогнозата при пациенти с исхемичен инсулт01/10/2004
Ниските стойности на IGF-1 (инсулиноподобен растежен фактор 1) предсказват неблагоприятен изход при възрастни пациенти с инсулт, според резултатите от проучване, публикувани през септември в American Journal of Medicine (1, 2). Д-р Gian P. Ceda и сътрудници от University of Parma, Италия са проследили 85 болни, приети с остър инсулт в гериатричното отделение, в периода януари 1998 - юни 2000 и 88 контроли, с цел да определят дали стойностите на IGF-1 и на IGFBP-3 (инсулиноподобен растежен факторсвързващ протеин 3) в острата фаза на заболяването могат да прогнозират изхода при пациентите. При всички участници в проучването са изследвани нивата на IGF-1 и на IGFBP-3 на гладно през първите 24 часа след хоспитализацията. Проведени са и следните инструментални изследвания - ЕКГ, ултрасонография на каротидните артерии, компютърна томографияна мозъка. Като критерии за неблагоприятен клиничен изход авторите са приели тежката инвалидизация или леталния изход на първия, третия и на шестия месец. Резултатите показват, че средните серумни нива на IGF-1 при болните, преживели инсулт, са били по-ниски в сравнение с тези при контролната група – 69 ng/ml спрямо 102 ng/ml (p < 0.001). Съотношението IGF-1/ IGFBP3 също е било по-ниско при хоспитализираните с инсулт в сравнение с контролите (p <0.001). Анализът на данните доказва, че по-ниските стойности на IGF-1 корелират с неблагоприятния изход при болните на третия и на шестия месец (коефициент на вероятност за смъртен изход на шестия месец е 0.7 - т.е. по-малък от единица, при повишение на IGF-1 с 20 ng/ml. Те не предсказват вида на инсулта и степента на неврологичното нарушение. Подобна зависимост е установена и за съотношението IGF-1/ IGFBP-3. (КД) Използвани източници: 1. Denti L. et al. Insulin-like growth factor 1 as a predictor of ischemic stroke outcome in elderly. Am J Med, 2004; 117: 312-317 www.amjmed.org 2. www.medscape.com