Физическото натоварване не вреди на пациенти с имплантиран кардиовертор/ дефибрилатор01/10/2004
Физическото натоварване не е вредно за пациенти с имплантиран кардиовертор/дефибрилатор (implantable cardioverter defibrillators - ICD), показаха резултатите от проучване, публикувано през юли в European Heart Journal (1). „Изследването ни показа, че физическото натоварване води до благоприятна физическа адаптация. До скоро пациенти с малигнена аритмия не бяха включвани в програми за физическа рехабилитация, поради опасения от възникване на електрошок от ICD по време на натоварването“, заяви д-р Luc Vanhees от University of Leuven, Белгия. Д-р Vanhees и сътр. са изследвали 92 пациенти с ICD с максимален спирометричен велоергометричен тест преди и след амбулаторна програма за физическа рехабилитация. Тренировките са били три пъти седмично за период от три месеца. Резултатите са сравнени с 473 пациенти без ICD. Степента на физическо натоварване е била еднаква в двете групи. Като изходни стойности, пациентите с ICD са имали по-ниска пикова кислородна консумация VO2 (ml/min/kg), в сравнение с контролната група. Пациентите с ICD са имали и по-малка пикова кислородна консумация по време на натоварването (18% срещу 27%, p=0.006). При двете групи са наблюдавани силно повишени кислородна консумация и сърдечен пулс. При пациентите с ICD са били почести камерните екстрасистоли по време на натоварването. Надкамерните тахикардии са били по-чести при пациентите без ICD. След прекратяването на упражненията, честотата на аритмии се е изравнила в двете групи. При един пациент с ICD е регистриран епизод на камерна тахикардия, който е бил потиснат с over-pacing; при един пациент е имало епизод на безсимптомна камерна тахикардия, прекъсната с електрошок от ICD. При други шест пациенти е наблюдавано автоматично включване на ICD по повод камерни тахикардии в периода между тренировките. „Физическото натоварване при пациенти с ICD трябва да се наблюдава от опитен терапевт или рехабилитатор, в присъствието на кардиолог или сърдечен специалист, който е на разположение. Интензитетът на натоварване трябва да се контролира чрез мониториране на сърдечната честота“, заяви д-р Vanhees. Работната група за рехабилитация на сърдечно болни (Cardiac Rehabilitation and Exercise Physiology) на Европейското дружество по кардиология (European Society of Cardiology ESC) подготвя международно проспективно, рандомизирано, многоцентрово проучване RELAX-ICD (Rehabilitation, quality of Life and eXersice tolerance in ICD-patients) (2). Неговата цел ще бъде да се оценят резултатите от прилаганите до сега рехабилитационни програми при пациенти с ICD. (ИТ) Използвани източници: 1. Vanhees L, Kornaat M, Defoor J, et al. Effect of exercise training in patients with an implantable cardioverter defibrillator.Eur Heart J 2004; 25: 1120-1126 www.eurheartj.org 2. European Society of Cardiology www.escardio.org