FDA разширява индикациите на Humira01/10/2004
Aмериканската агенция за храни и лекарствени средства (FDA) е регистрирала нови показания за приложение на Humira (adalimumab) за подобряване на функционалната активност при болните с ревматоиден артрит (РА), съобщи през август производителят на медикамента Аbbott Laboratoires (1). Разширеният спектър на действие на Humira се базира на продължаващо и в момента клинично проучване, в което са включени пациенти с РА с незадоволителен клиничен отговор от приложението на антиметаболита methotrexate (MTX). Болните са показали подобрение в способността за справяне с всекидневните си дейности две седмици след началото на терапията с adalimumab. Ефектът се е задържал през двете години на провеждане на лечението. Humira бе одобрен от FDA през декември 2002 година. Лекарственият продукт e произведен с прилагането на рекомбинантна ДНК технология. Той е първото и единствено синтезирано човешко IgG1 моноклонално анти-TNF-alpha (тумор некротизиращ фактор алфа) антитяло, което се прилага за облекчаване на симптомите и предотвратяване на прогресивното структурно увреждане на ставите при възрастни пациенти с умерена до тежка форма на РА. Humira се използва самостоятелно или в комбинация с MTX при болни с незадоволителен отговор след прилагането на DMARDs (Disease- Modifying Anti-Rheumatic Drugs - антиревматични медикаменти, повлияващи болестта) (2). Механизмът на действие на аdalimumab се изразява в специфичното му свързване с TNF-alpha и последващо блокиране на взаимодействието му с повърхностните клетъчни рецептори p55 и p75. TNF-alpha е естественият цитокин, произвеждан от активираните Т-лимфоцити и от макрофагите, който играе важна патогенетична роля за развитието на РА и се открива във високи количества в синовиалната течност на заболелите. В каскадата на възпалението TNF-alpha стимулира продукцията на други цитокини като: интерлевкини IL1, IL6 и IL8, които от своя страна стимулират хондроцитите, остеокластите и фибробластите да отделят ензими – металопротеинази (MMP-1 и MMP3), предизвикващи ерозивна ставна деструкция. Терапията с Humira води до бързо намаляване на серумните нива на CRP (C-Reactive Protein, острофазов белтък) и IL-6 в сравнение с изходните им стойности (3). Ефикасността и безопасността на Humira са доказани от четири рандомизирани клинични проучвания, в които са участвали над 2000 пациенти с РА на възраст над 18 години. Облекчаването на симптомите е оценено по скалата на ACR (American College of Rheumatology - Американския колеж по ревматология) (4), а структурните изменения – чрез рентгенография на ставите. Случаи на дисеминирана или екстрапулмонална форма на туберкулоза са наблюдавани при болни, лекувани с Humira, поради което важно условие преди започване на лечението с аdalimumab e провеждането на туберкулинов тест за откриване на латентна туберкулозна инфекция. (1) Abbott препоръчва продуктът да се прилага в доза от 40 mg подкожно през седмица. При пациенти, провеждащи самостоятелна терапия с аdalimumab, дозата може да се увеличи на 40 mg седмично. По време на лечението с Humira, болните могат да продължат приема на MTX, глюкокортикостероиди, НСПВС (нестероидни противовъзпалителни средства), аналгетици и DMARDs. Humira принадлежи към най-новия клас антиревматични медикаменти, известни като BRMs (Biologic Response Modifiers - модулатори на биологичния отговор), към който се отнасят моноклонални антитела, интерферон, интерлевкини и различни колонии-стимулиращи фактори (2). BRMs са част от т. нар. биоили имунотерапия. След Enbrel (etanercept) - www.enbrel.com и Remicade (infliximab) www.remicade.com, Humira - www.humira.com е третият продукт, специфичен инхибитор на TNF-alpha. Към новата група антиревмтични средства се отнася и Kineret (аnakinra) - www.kineret.com, който се приема за IL-1 антагонист. Инхибиторите на TNF-alpha увеличават риска за развитие на туберкулоза Данни за няколкостотин случая на активна туберкулозна инфекция при пациенти, лекувани с TNF-alpha антагонисти, са регистрирани във FDA до януари 2004 година. Преобладаващата част от тях са наблюдавани извън територията на САЩ. Информацията е публикувана през август в Morbidity and Mortality Weekly Report. (5) Центърът за контрол и превенция на болестите (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) съобщава за 12 случая на активна туберкулоза (ТВ), регистрирани на територията на щата Калифорния за периода януари 2002 – август 2003 година. Единадесет от болните са провеждали лечение с infliximab, а един – с etanercept. Повечето от описаните случаи най-вероятно са резултат от развитието на латентна туберкулозна инфекция. По анамнестични данни единадесет от тях са били експонирани на поне един рисков за развитие на ТВ фактор. В тази връзка някои експерти препоръчват назначаване на противотуберкулозна терапия при пациенти с отрицателен туберкулинов тест, изложени на рискови за ТВ фактори, които са кандидати за терапия с инхибиторите на TNF-alpha. CDC напомня на клиницистите: „Много от пациентите, които се лекуват с TNF-alpha антагонисти получават и друга имуносупресивна терапия (ГКС, MTX), а някои заболявания като РА също могат да намалят чувствителността към туберкулина; ето защо резултатите от туберкулиновия тест…могат да бъдат фалшиво отрицателни“. CDC препоръчва включването на противотуберкулозни средства и при болни с отрицателен туберкулинов тест и клинико-епидемиологични данни за латентна ТВ инфекция. Според експертите е желателно отлагане на терапията с инхибитори на TNF-alpha до завършване на пълния курс на лечение на латентната или активна ТВ инфекция. (КД) Използвани източници: 1. www.fda.com 2. www.arthritis.about.com 3. www.humira.com 4. American College of Rheumatology. ACR Preliminary Definition of Improvement in Rheumatoid Arthritis www.rheumatology.org/publications/classification/ 5. Tuberculosis Associated with Blocking Agents against Tumor Necrosis Factor-Alpha – California, 2002-2003, Morb Mortal Wkly Rep, 2004; 53: 683-686, www.cdc.gov/mmwr Лекарствена информация за препарата: www.rxabbott.com/pdf/humira.pdf