Да седираме или да не седираме при ендоскопия?



01/10/2004
Седацията допринася за по-добрите общи резултати при диагностично ендоскопско изследване, съобщиха д-р Alan Barkun и сътр. от McGill University Health Center в Канада в The American Journal of Gastroenterology през септември (1). Провеждането на технически адекватна езофагогастроскопия не изисква непременно седация на пациентите, но с нея те понасят по-добре процедурата и с готовност съдействат при необходимост от повторно изследване, показаха резултатите от.двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване с участие на 419 пациенти. Част от тях рандомизирано са получили интравенозна медикация с meperidin и/или midazolam. При останалите, като плацебо контроли, е приложен физиологичен разтвор интравенозно. Сравнителният анализ на данните от проучването е показал, че в групата на седираните: при 76% е извършено успешно ендоскопското изследване, спрямо 46% от плацебо контролите 79% са били удовлетворени от нивото на комфорт, спрямо 47% при тези без седация 81% са изявили готовност за повторно провеждане на изследването спрямо 65% при получилите плацебо Използването на седация е главният фактор, влияещ върху успеха на ендоскопията, но удължава времето за въстановяване (29 спрямо съответно 15 минути, p< 0.0001), заключиха авторите. При неуспешна ендоскопия без седация, извършването на повторно изследване с помощта на седативни средства води до допълнителни разходи, е вторият важен извод. При пациенти в напреднала възраст, ендоскопията без седация може да бъде икономически по-ефективна, е показал подгруповият анализ на канадския екип при популация над 75-годишна възраст (53 пациенти). В тази група, общите резултати са в полза на плацебо спрямо седацията (63% ефективност спрямо съответно 57%, съотношение на честотите 0.75). Стандартният мониторинг на пациенти, получаващи седативни средства по време на гастроинтестинална ендоскопия, включва запис на сърдечначестота, кръвно налягане, дихателна честота и кислородна сатурация (2). Наличие на анамнеза за сърдечна недостатъчност, значими аритмии, възраст над 60 години или очаквана по-дълга процедура са показание за постоянен ЕКГ контрол по време на ендоскопското изследване. Средства на избор за седация са бензодиазепиновите препарати, които водят до релаксация и съдействие от страна на пациента, като често осигуряват и амнезия. Най- използвани са midazolam и diazepam, самостоятелно или в комбинация с опиати. Повечето ендоскописти предпочитат midazolam поради бързото действие, краткия му полуживот и добрите му амнестични свойства. Опиати като meperidine и fentanyl, приложени интравенозно, осигуряват едновременно седация и аналгезия. Fentanyl има по-бързо начало и по-кратка продължителност на действие и порядко причинява гадене в сравнение с meperidine. Комбинацията от бензодиазепини и опиати има висока ефективност при ендоскопското изследване, но може да увеличи риска от кардиопулмонална депресия. Поради това, всеки ендоскопски кабинет трябва задължително да разполага с антагонисти - съответно naloxone за опиати и flumazenil за бензодиазепини. Според доц. Борислав Владимиров от Клиниката по гастроентерология в Университетска болница „Царица Йоана“, приложението на анестезия по време на ендоскопско изследване няма съществени предимства за постигане на по-голям успех. Има центрове у нас, в които седацията е практика, но е прилагана единствено с цел комфорта на пациента. В България цената на такова диагностично изследване е между 15 и 60 лева. Използването на медикаменти за седация вдига цената до 140160 лева, смята доц. Владимиров. „Седацията може да улесни ендоскопското изследване, както и да допринесе за неговата ефективност“, заяви д-р Иван Цветански от ендоскопския кабинет в МБАЛСМ „Пирогов“. Това е практика, утвърдена в повечето европейски държави, докато у нас пациентът заплаща допълнително за това по свое желание. Според анестезиолога д-р Петя Чалъкова от отделението за интензивно лечение към секцията по неврохирургия в МБАЛСМ „Пирогов“, нивото на седация е фактор, който влияе върху ефективността на ендоскопското изследване. Комбинацията от propofol и midazolam е подходяща порадиниския депресивен кардиопулмонален ефект, краткия период на седация и комфорта на пациента след изследването. Тя се прилага с успех и при възрастни, съобщи д-р Чалъкова. (PP) [QQ] Използвани източници: 1. Abraham NE, et al. Sedation versus no sedation in the performance of diagnostic upper gastrointestinal endoscopy: A Canadian Randomized Controlled Cost-Outcome Study. The American Journal of Gastroenterology 2004 , 99; 9: 16921699 www.amjgastro.com 2. Waring JP, Baron TH, Hirota WK, et al. Guidelines for conscious sedation and monitoring during gastrointestinal endoscopy.Gastrointest Endosc 2003 Sep, 58; 3: 317-22 www.guideline.gov Новооткритият изоензим на пируваткиназата М2-РК може да се използва при скрининг за колоректален карцином, показа проучване на Hardt и сътр. от Giessen University Hospital, публикувано в августовския брой на British Journal of Cancer (www.nature.com/bjc/ journal/v91/n5). Авторите използват ELISA метода (enzyme-linked immuno sorbent assay) за регистриране на повишените стойности на туморния ензим М2-РК във фецес на пациенти с карцином на колона. Увеличението на М2-РК е поголямо при напредналите по TNM класификацията форми на злокачествения процес. Според Hardt новият скрининг метод е ефективен, като също така дава възможност и за наблюдение на пациенти в ремисия и ранно лечение на екзацербациите.