CRP – скринингтест за хронични заболявания Предсказва вероятността за сърдечносъдово увреждане01/10/2004
CRP (C-reactive protein, маркер за острата фаза на възпалението) е показател, който може да бъде използван за определяне на риска от развитие на сърдечносъдово заболяване. Това показаха резултатите от проучването на д-р Sonia S. Anand и сътр. от McMaster University в Хамилтън, Канада, публикувано през август в Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology (1, 3). Минимални отклонения в нивата на CRP над нормата корелират с риск от развитие на съдови инциденти при асимптомни пациенти, считат авторите. Авторският екип е проследил 1250 болни – южноазиатци, китайци, африканци и европейци. Проведените лабораторни и инструментални изследвания включват: CRP, кръвна глюкоза, липиден профил, коагулационен статус, ЕКГ и сонография на каротидните артерии. Стойностите на CRP варират сред пациентите от отделните етнически групи. Това се определя от различия в техните метаболитни фактори – например: абдоминалното натрупване на мазнини, телесното тегло и стойностите на гликирания хемоглобин (HbA1с). Средните нива на CRP са били найвисоки при африканците – 3.74 мг/л и южноазиатците – 2.59 мг/л, умерено високи при европейците – 2.06 мг/л и ниски при китайците – 1.18 мг/л. Според критериите на AHA (American Heart Association) и CDC (Center for Disease Control and Prevention), които приемат за рискови стойности на CRP над 3.0 мг/л, 54.8% от африканците, 28.5% от южноазиатците, 25.0% от европейците и 6.3% от китайците са предразположени към сърдечносъдови увреждания. Тези стойности съответстват на различната честота на метаболитния синдром и на съдовите заболявания при отделните етноси. След коригиране на влиянието на рисковите фактори на Framingham (фактори, определящи риска за ИБС и инсулт), липидния статус, антропометричните показатели и етническата принадлежност, се установява, че всяко повишение на CRP с 0.1 мг/л предполага с 3% по-голям риск от развитие на съдови инциденти. Факторите на Framingham включват: Възраст над 40 години за мъжете и над 45 години за жените Високи стойности на холестерола Стойности на систолното налягане над 140 мм Hg Кръвна глюкоза на гладно 6.0 – 6.9 ммол/л Тютюнопушене ЕКГ- отклонения Резултатите от проучването на др Anand доказват, че „стойностите на CRP се различават съществено между отделните етнически групи… Ето защо прилагането на универсални CRP-критерии, за дефиниране на вероятността от възникване на съдови инциденти при различните популации, е неоправдано.“ Въпреки установените различия, CRP се приема за самостоятелен, независим фактор, определящ риска за сърдечносъдови заболявания при всички популации“, заключават авторите. Високите стойности предсказват риск за развитие на ревматоиден артрит [QQ] Повишаването на серумните нива на CRP предшества с години клиничната изява на ревматоидния артрит (РА) според изследване, публикувано през август в Arthritis&Rheumatism (2, 3). Д-р Ben A. C. Dijkmans и сътр. от Vrije Universiteit Medical Centre в Амстердам са проследили 79 пациенти, които са били дарители на кръв преди да бъдат диагностицирани за РА. Проби от замразената плазма на болните са изследвани за CRP и стойностите са сравнени с тези на контролна група. Времето от началото на първото даряване на кръв до изявата на клиничните симптоми е разделено на 15 едногодишни периоди при среден период на диагностициране на заболяването - 7.5 години. Резултатите от изследването показват, че за всеки един период средната отчетена стойност на CRP при болните е била по-висока в сравнение с контролната група. Разликата е статистически значима само за времето 0-1, 12 и 4-5 години преди поставяне на диагнозата РА. Авторите отчитат прогресивно нарастване на стойностите на CRP във времето и отбелязват, че в групата на пациентите с РА серумните нива на CRP са били по-високи при болните с положителни серологични маркери за заболяването. Рисков маркер за развитие на диабет тип 2 CRP предсказва риск за развитието на метаболитен синдром и захарен диабет тип 2 според резултатите от проучване, публикувано в Clinical Chemistry online ahead през август 2004 г. Д-р Marie Lambert и сътрудници, L’Universite de Montreal, Montreal, Канада са проследили 2224 подрастващи на възраст 9-,13- и 16 години от провинция Quebec, Канада. Изследвани са на гладно стойностите на глюкозата, инсулина, липидният профил и CRP. Анализът на резултатите показва, че 7.7% от 9-годишните, 5.5% от 13-годишните и 12.8% от 16-годишните имат нива на CRP над 3.0 mg/L, което ги определя като рискови за развитието на метаболитен синдром и диабет тип 2. Авторите подчертават наличието на силно положителна корелация между стойностите на CRP и нивата на инсулина на гладнои на BMI (body mass index), като повишението на BMI с едно стандартно отклонение е свързано с увеличаване на стойностите на CRP с 52%. (КД) Използвани източници: 1. Аnand SS, et al. C-reactive protein as a screening test for cardiovascular risk in a multiethnic population. Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology 2004, 24:1509 www.atvb.ahajournals.org 2. Dijkmans BA, et al. Increased levels of C-reactive protein in serum from blood donors before the onset of rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 2004, 50: 2423-2427 www.rheumatology.org 3. www.medscape.com 4. Lambert M, Delvin EE, Paradis G, et al. C-reactive protein and features of the metabolic syndrome in a population-based sample of children and adolescents. Clin Chem. Online ahead 2004 Aug 12 www.clinchem.org