Влияят ли вътреутробни и перинатални фактори върху имунната ни система?01/09/2004
Ражданията, които протичат с усложнения, както и майчинството в по-напреднала възраст, могат да повишат риска от автоимунни увреждания на феталните панкреасни бета-клетки, които да доведат до развитието на диабет тип 1. Това твърдят авторите на проучване на диабетния автоимунитет при младите (Diabetes Autoimmunity Study in the Young), публикувано през юли в American Journal of Epidemiology (1). Д-р Marian Rewers и сътрудници от University of Colorado Health Sciences Center в Денвър, САЩ са изследвали дали факторите като възраст на майката, тютюнопушене по време на бременността, поредност на раждането, оперативно родоразрешение, усложнения при раждането и неонатален иктер могат да предскажат риска за развитието на автоимунни поражения на островните клетки при деца, които имат генетична предразположеност за диабет тип 1 (Д1). В продължение на близо 10 години те са проследили 938 новородени, носители на HLA (human leukocyte antigen)-генотипи, асоциирани с повишен риск за Д1 и 438 деца или родственици на болни с Д1. На 9-ия, 15-ия, 24-ия месец и един път годишно след това, на изследваните са вземани кръвни проби за търсене на автоимунни антитела срещу инсулина, глутаминатдекарбоксилазата и протеин-тирозин фосфатаза-2. Условие да се приеме автоимунният характер на пораженията на панкреасните бета-клетки е наличието на един или повече вида автоантитела в две последователни кръвни проби. Общо 52 от децата са развили автоимунитет срещу островните клетки, а от тях 14 са отключили Д1 впоследствие. Данните за рисковите фактори по време на бременността и раждането са събрани с помощта на въпросници. Усложнено е раждането, при което има седалищно предлежание и са използвани форцепс и вакуум-екстракция. Усложненията по време на раждане са свързани с висок риск за развитието на автоимунни поражения на панкреасните островни клетки (hazard ratio = 2.10). По-голямата възраст на майката определя повишен риск от островноклетъчен автоимунитет само при родственици първа степен на хора с Д1 (hazard ratio = 3.96 при жените между 25 и 35 години и hazard ratio = 8.88 при жените над 35 години в сравнение с групата под 25 години; р за тренда = 0.008). Нито един от останалите фактори не е свързан с поражение на имунната система на новороденото. „Въздействия върху плода през бременността или по време на раждането могат да увредят имунната система на фетуса с дълготрайни последствия“, смята изследователският екип. Прееклапсията на майката или оперативното родоразрешение чрез цезарово сечение не повишават риска на плода от развитието на диабет тип 1, съобщиха през 2003 година авторите на популационно-базирано кохортно проучване в Норвегия, публикувано в Pediatric Research (2). Проследяването на голяма кохорта новородени за близо 10 години е установило и недостоверно повишен риск от Д1 при кръвно-групова несъвместимост с майката (Rhesus-имунизация). „Предишните данни, че цезаровото сечение или прееклампсията са свързани с диабет тип 1 при децата не бяха потвърдени от това голямо проучване“, заключиха изследователите. Автоимунното поражение на панкреасните островни клетки представлява предклиничен етап от развитието на диабет тип 1, имунно-медииран. Преобладаващата част от пациентите са носители на специфични HLA- генотипи, но тази генетична предразположеност сама по себе си не е достатъчно мощен фактор за отключване на заболяването. Необходимо е влиянието на фактори на околната среда, които най-вероятно въздействат в ранния неонатален период, перинатално и дори вътреутробно. За положителна връзка между майчино-феталната кръвно-групова несъвместимост (ABO и Rh фактор) и риска от появата на Д1, съобщи по-рано проучването EURODIB Substudy 2 (3). АВО несъвместимостта бe посочена от авторите като по-често срещан и по-мощен рисков фактор от Rh фактор несъвместимостта (hazard ratio = 3.92 спрямо съответно 1.62). Този изследователски екип докладва, че не е установил достоверна зависимост между цезаровите сечения и неонаталните инфекции и риска от Д1. Майчината кърма се явява протектор срещу развитието на увреждания на имунната система на новороденото, заключиха британски изследователи, провели популационно-базирано случай-контрола проучване (4). Обратно - неонаталните заболявания (инфекции и респираторни проблеми), майчинството на по-голяма възраст или с диабет тип 1, както и прееклампсията бяха свързани от тези автори с повишен риск от появата на Д1. (КД) Използвани източници: 1. Stene LC, Barriga K, et al. Perinatal factors and development of islet autoimmunity in early childhood. Am J Epidemiol 2004, 160: 3-10 http://aje.outjornals.org 2.Stene LC. No association between preeclampsia or cesarian section and incidence of type 1 diabetes among children: A large,population-based cohort study. Pediatric Research 2003, 54: 487-490 www.pedresearch.org 3.Dahlquist G. Perinatal risk factors for childhood type 1 diabetes in Europe: the EURODIAB substudy 2 study group. Diabetes Care 1999, 22:1698-1702 www.diabetes.org 4. McKinney PA et al. Perinatal and neonatal determinants of childhood type 1 diabetes: a case-control study in Yorkshire,U.K. Diabetes Care 1999, 22: 928-32 www.diabetes.org