Соевият протеин помага при диабет тип 2, усложнен с нефропатия01/09/2004
Консумацията на соев протеин намалява екскрецията на албумин в урината и подобрява липидния профил при пациенти с диабет тип 2, усложнен с нефропатия, показаха резултатите от рандомизирано проучване, публикувани в августовския брой на Journal of Nutrition (1). „Най-забележителното ни откритие е, че соевият протеин, добавен към диетата, значително намалява албумина в урината в сравнение с консумацията на животински протеин (в този случай - казеин), който дори увеличава албуминурията“, заяви един от ръководителите на изследването д-р John Erdman от University of Illinois College of Medicine в САЩ (2). Според авторите, приемът на изолиран соев протеин (ISP), за разлика от казеина, води до намаление на уринарната албуминова екскреция с 9.5% (р<0.0001), на отношението общ холестерол/HDL с 0.45 (р<0.05), на LDL/HDL с 0.20 (р<0.05) и до увеличение на HDL с 4.3% (р=0.004). Консумацията на казеин е била свързана с повишаване на албуминурията с 11.1%. На кръстосан принцип, 14 мъже с диабет тип 2 и нефропатия (серумен креатинин <1.5 mg/dl) са проследени за седем месеца, включващи по два осемседмични периода на интервенция, разположени между начален (четири седмици) и очистващ период (два пъти по четири седмици). По време на интервенционните периоди, участниците са получавали в рандомизиран порядък 0.50 г/кг/дневно изолиран соев протеин или казеин. Кръвни и уринни проби са изследвани в началото и в края на всеки период. Следени и сравнени са следните показатели: кръвна глюкоза, гликиран хемоглобин, изофлавоноиди, липиден профил, креатининов клирънс, албумин в урината и количество урина. Пациентите са продължили назначеното им преди проучването лечение с ACE инхибитори и липидопонижаващи медикаменти. Преди проучването, те са консумирали обичайна храна с внос на 1г/кг/дневно несоев протеин, мазнини <30% (наситени мазнини <10%) от общите дневни калории и холестерол <300 мг/дневно. Плазмените аргининови и изофлавоноидни концентрации и съотношението аргинин/лизин са били повишени след консумация на изолиран соев протеин (р<0.05). Екскрецията на албумин в урината е корелирала отрицателно с плазмените нива на изофлавоноиди, даидзеин и о-дезметиланголезин (р<0.05). Осемседмичният всекидневен прием на ISP намалява албуминовата екскреция, без да нарушава метаболитния контрол при пациенти с диабет тип 2 и нефропатия, и дори води до леко подобряване на липидните показатели, пишат в заключение авторите. „Толкова лесна променя в диетата, като включването на богати на соев протеин храни, може да помогне да избегнем диабетната нефропатия и да подобри липидния профил“, коментира резултатите от проучването д-р Teixeira от Университета в Илинойс, ръководител на екипа (2). Вносът на соеви протеини подобрява липидните показатели (намалява общия холестерол и триглицеридите) при пациенти с диабет тип 2, показаха резултатите по-рано и на Аnderson и сътр. (3). Консумацията на изофлавоноиди, които са естроген-подобни съставки на соята, подобрява липидния профил на постменопаузалните жени, докладваха Wangen и сътр. (4). За добър ефект на диетата със соев протеин върху серумните липиди при пациенти, преживели бъбречна трансплантация, съобщиха Cupisti и сътр. в януарския брой на Journal of Renal Nutrition (5). Диабетната нефропатия е типично за диабета бъбречно увреждане, засягащо предимно гломерулите. Водещ фактор за развитието му е хипергликемията, която е причина за хиперфилтрация, а тя от своя страна, е фактор за развитието на нефросклероза. В патогенезата на заболяването важна роля играе образуването с последващо отлагане на гликирани продукти в мезангиума и в самата базална мембрана, водещо до гломерулна обструкция. Сред специалистите се обсъжда и директното токсично въздействие на глюкозата върху ендотелните клетки, значението на генетично унаследен съдов дефект и ролята на антиинсулинови антитела. Според алтернативната хипотеза на Brenner, високият прием на хранителни протеини при пациентите с диабет причинява хиперфилтрация и гломерулна хипертензия, които увреждат бъбреците. Клинично нефропатията се характеризира с микроалбуминурия в началото (>200 mg/ml е маркер за бъбречна дисфункция), населективна протеинурия, отоци, хиперхолестеролемия и хипертриглицеридемия, а често и с артериална хипертония. Микроалбуминурия се открива при голяма част от пациентите с диабет тип 2 още при диагностициране на нарушението им в обмяната. Диабетното бъбречно заболяване е силен, независим фактор за намаление на продължителността на живота поради възможността за еволюция в бъбречна недостатъчност за 5-10 години и е предиктор за увеличав риск от сърдечносъдови заболявания (инфаркт на миокарда и мозъчен инсулт). На този етап лечението на диабетната нефропатия включва ACE инхибитори (или блокери на ангиотензин II рецептора при диабет тип 2) за протекция на бъбрека и контрол на хипертонията, и инхибитори на HMG-CoA редуктазата („статини“) за управление на дислипидемията. Животински модели на диабет посочиха, че соевият протеин може да подобри бъбречната функция (6, 7). Няколко клинични проучвания през последните години подкрепиха хипотезата за положителен ефект на увеличения хранителен внос на соев протеин върху екскрецията на албумин в урината и липидния профил при пациенти с диабетна нефропатия (3, 4, 8). (ММ) Използвани източници: 1. Teixeira SR, Tappenden KA, et al., Isolated soy protein consumption reduces urinary albumin excretion and improves the serum lipid profile in men with type 2 diabetes mellitus and nephropathy. Journal of Nutrition 2004, 134; 8: 1874-1880 www.nutrition.org 2. Barclay L. Isolated soy protein beneficial in type 2 diabetes www.medscape.com/viewarticle/487167?src=search 3. Anderson JW, Blake JE, et al. Effects of soy protein on renal function and proteinuria in patients with type 2 diabetes. Am J Clin Nutr 1998, 68 (6 Suppl): 1347S-1353S www.ncbi.nlm.nih.gov 4. Wangen KE, Duncan AM, Xu X, Kurzer MS. Soy isoflavones improve plasma lipids in normocholesterolemic and mildly hypercholesterolemic postmenopausal women. Am J Clin Nutr. 2001, 73; 2: 225-31 5. Cupisti A, D'Alessandro C, Ghiadoni L, et al. Effect of a soy protein diet on serum lipids of renal transplant patients. J Ren Nutr 2004, 14; 1: 31-5 www.ncbi.nlm.nih.gov 6. Teixeira SR, Tappenden KA, Erdman JW Jr. Altering dietary protein type and quantity reduces urinary albumin excretion without affecting plasma glucose concentrations in BKS.cg-m +Lepr db/+Lepr db (db/db) mice. J Nutr 2003, 133; 3: 673-8 www.ncbi.nlm.nih.gov 7. Song T, Lee SO, Murphy PA, Hendrich S. Soy protein with or without isoflavones, soy germ and soy germ extract, and daidzein lessen plasma cholesterol levels in golden Syrian hamsters. Exp Biol Med 2003, 228; 9: 1063-8 www.ncbi.nlm.nih.gov 8. Azadbakht L, Shakerhosseini R, Atabak S, et al. Beneficiary effect of dietary soy protein on lowering plasma levels of lipid and improving kidney function in type II diabetes with nephropathy. Eur J Clin Nutr 2003, 57; 10: 1292-4 www.ncbi.nlm.nih.gov