Sildenafil има положителни хемодинамични ефекти при пулмонална хипертензия01/09/2004
Sildenafil значимо подобрява физическия капацитет, сърдечния дебит и качеството на живот при пациенти с първична пулмонална артериална хипертензия, показаха данните от първото рандомизирано, плацебо-контролирано проучване, проведено от д-р B.K.S. Sastry и сътр. от CARE Hospital в Hyderabad, Индия, публикувани през април в Journal of American College of Cardiology (1). Общо 22 пациента с първична пулмонална хипертензия (ППХ) са били рандомизирани да получават за шест седмици 25-100 mg sildenafil три пъти дневно в зависимост от телесното им тегло или съответно плацебо, след което за още шест седмици пациентите са преминали на алтернативната терапия. Проучването са завършили 20 души. На шеста и на 12-а седмица са изследвани време на физическо натоварване с тредмил (бягаща пътека), кардиален индекс и систолно пулмонално артериално налягане с Doppler ехокардиография, както и качество на живот с въпросник. Лечението със sildenafil е било свързано с удължаване на времето на натоварване с 44% (475 спрямо 686 секунди, р<0.0001). В сравнение с плацебо, е установено и значимо увеличаване на кардиалния индекс (2.80 спрямо 3.45 l/m2, p<0.0001) и понижаване на средното пулмонално артериално налягане (105.23 спрямо 98.5 mmHg, недостоверна разлика). Симтпомите диспнея и умора, оценени чрез въпросника за качество на живот, са показали значимо намаление при прилагане на sildenafil в сравнение с плацебо. Този медикамент изглежда „основателна първа линия терапия“ при пациенти с ППХ, заключиха авторите. Проучването на индийските изследователи бе определено като „окуражително, но все още незаключително“ от д-р Levis Rubin от San Diego School of Medicine към University of California. Според него, кръстосаният принцип засилва достоверността на резултатите, но малкият брой на участниците и краткото време на проследяване остават негови недостатъци. Азотният окис (азотният оксид) е най-мощният пулмонален вазодилататор, който се произвежда от съдовия ендотел чрез метаболизма на L-аргинина. Инхалирането на азотен окис (NO) показа, че е ефективно при персистираща пулмонална хипертензия на новороденото, както и при ППХ при възрастни хора. Клиничното дългосрочно приложение на инхалаторен NO (iNO) е ограничено поради краткия му полуживот, техническите трудности за неговата доставка и високата цена на това лечение. Инхибиторите на фосфодиестераза-5 (PDE-5), като sildenafil, действат чрез повишаване на нивата на вътреклетъчния цикличен гуанозин монофосфат (cGMP), който е регулатор на пулмоналния съдов тонус чрез NО. Sildenafil (Viagra на Pfizer) показа, че намалява значимо пулмоналното артериално налягане и пулмоналната съдова резистентност, без да понижава чувствително системното артериално налягане (2, 3, 4, 5, 6). Този преференциален пулмонален хемодинамичен ефект се дължи на усилване и удължаване на ефекта на ендогенния NO (NO-индуцирана пулмонална вазодилатация). Препаратът се прилага лесно (перорално) и има добра поносимост. (ДЯ) Използвани източници: 1. Sastry BK, Narasimhan C, Reddy NK, et al. Clinical efficacy of sildenafil in primary pulmonary hypertension: a randomized, placebo-controlled, double-blind crossover study. J Am Coll Cardiol 2004 Apr, 43; 7: 1149-1153 www.ncbi.nlm.nih.gov и www.cardiosource.com 2. Leuchte HH, Schwaiblmair M, et al. Haemodynamic response to sildenafil, nitric oxide, and iloprost in primary pulmonary hypertension. Chest 2004 Feb, 125; 2:580-6 www.chestjournal.org 3. Ghofrani HA, et al. Oral sildenafil as long-term adjunct therapy to inhaled iloprost in severe pulmonary arterial hypertension. J Am Coll Cardiol 2003, 42:158-64 4. Ghofrani HA, Wiedemann R et al. Sildenafil for the treatment of lung fibrosis and pulmonary hypertension: a randomised controlled trial. Lancet 2002, 360: 895-900 www.thelancet.com 5. Michelakis E, Tymchak W, et al. Oral sildenafil is an effective and specific pulmonary vasodilatator in patients with pulmonary arterial hypertension: comparison with inhaled nitric oxide. Circulation 2002, 105; 20: 2398-2403 www.ncbi.nlm.nih.gov 6. Ghofrani HA, Wiedemann R et al. Combination therapy with oral sildenafil and inhaled iloprost for severe pulmonary hypertension. Ann Intern Med 2002, 136: 515-522 www.annals.org