Сифилис – резистентен на лечение с макролиди01/09/2004
Бързо разпространяващ се мутантен щам на етиологичния причинител на сифилисa Treponema pallidum е резистентен на лечение с azithromycin, съобщи проучване, публикувано в юлския брой на New England Journal of Medicine (1). „Идентифицирахме мутация в гените на 23S rRNA (рибозомната РНК) на Treponema pallidum (TP) от пациент със сифилис, оказал се резистентен на лечението и потвърдихме in vivo функционалната резистентност на този щам към azithromycin“, съобщи д-р Sheila Lukehart от екипа, осъществил проучването. Проведеното едновременно в четири географски района изследване (Сиатъл, Балтимор, Сан Франциско и Дъблин) е установило средно 28% честота на резистентните случаи (11-88%). „Това подсказва, че мутацията е доста широко разпространена - коментира д-р Lukehart - и в тези райони, където честотата е висока, лечението на сифилис с azithromycin трябва да се избягва“. Пациентите, провели такава терапия, е необходимо да бъдат стриктно проследявани и хоспитализирани повторно, ако симптомите на заболяването персистират. Изследването включва 114 пациента с първичен или вторичен сифилис с лезии, богати на ТР. Проведен е молекулярен анализ на взетите проби с помощта на ДНК секвенционен метод за идентифициране на мутацията в гените на 23S rRNA. Разработена е нова методика, базираща се на PCR (Polymerase Chain Reaction - полимеразна верижна реакция) за бързо скриниране за тази мутация. Резултатите от проучването потвърждават факта, че установената мутация е характерна за т.нар. щам Street 14, който е описан от Stamm и сътр. през 1988 година като по-малко чувствителен на терапия с макролидни антибиотици in vivo в сравнение с друг щам - Nichols на същия микроорганизъм. Счита се, че външната обвивка на Street 14 ТР е по-слабо пропусклива за тези антибиотици (2). Оценката на терапевтичния ефект от лечението с azithromycin и penicillin G върху инжектирани с изследвания материал зайци спрямо здрави контроли става по два показателя - флуоресцентна микроскопия на ТР от лезия и VDRL (veneral disease research laboratory) серологичен метод. Penicillin G е средство на избор за лечение на сифилис и досега няма данни за резистентни към него щамове ТР. Дискомфортът от прилагането му интрамускулно, свързано със силна болезненост, както и свръхчувствителността към медикамента при някои пациенти, налага търсене на по-удобни алтернативи.Azithromycin има дълго време на полуживот, прилага се перорално и има доказан ефект в лечението на негонококовите уретрити. По отношение на сифилиса неговият ефект е спорен: 1. Данни от предишни малки сравнителни проучвания сочат, че медикаментът е ефективен колкото и penicillin G при пациенти с инкубационен и ранен сифилис (2, 3, 4). 2. В подкрепа на резултатите от настоящето проучване е публикуваният в Morbidity & Mortality Weekly Report през март 2004 година доклад на Департамента по публично здраве на Сан Франциско, в който се препоръчва лечението на сифилис с penicillin G. Дозата от 2 g azithromycin остава средство на избор при алергични пациенти (5). Макролидите са често използвани антибиотици за лечение на респираторни инфекции, особено на Chlamydia trachomatis и профилактика на инфекции, причинени от Mycobacterium avium при пациенти с HIV. Широката им употреба е една от възможните причини за селектирането на резистентни щамове ТР сред индивиди с рисково сексуално поведение. Необходимо е подобни проучвания за макролидната резистентност на ТР да се проведат и в други географски райони, в това число и у нас, където липсват достатъчно наблюдения по въпроса. (ММ) Използвани източници: 1. Lukehart SA, Godornes C, et al. Macrolide resistance in Treponema pallidum in the United States and Ireland. New England Journal of Medicine 2004 July 08,351:154-158 www.nejm.org 2. Hook EW 3rd, Martin DH, Stephens J et al., A randomized, comparative pilot study of azithromycin versus benzathine penicillin G for treatment of early syphilis Sex Transm Dis 2002 Aug; 29(8):486-90 www.stdjournal.com 3. Hook EW 3rd, Stephens J, Ennis DM, Azithromycin compared with penicillin G benzathine for treatment of incubating syphilis, Ann Intern Med 1999; 131: 434-7 www.annals.org 4. Gruber F, Kastelan M, Cabrijan L, Treatment of early syphilis with azithromycin.J Chemother. 2000 Jun; 12(3): 240-3 www.ncbi.nlm.nih.gov 5. Azithromycin treatment failures in syphilis infections--San Francisco, California, 2002-2003, Morb Mortal Wkly Rep 2004; 53:197-8 www.cdc.gov 6. www.aegis.com/pubs/catie/1995/CATE5507.html