Промени в показанията за приложение на медикаменти от Изпълнителната агенция по лекарствени средства01/09/2004
Casodex (Bicalutamide) Astra Zeneca tabl. film 150 mg Актуални показания (в сила от 23.02.2004): За лечение на напреднал рак на простатата. Innohep (Tinzaparin sodium) LEO Pharmaceutical Products sol. inj. 20 000 Anti-Xa IU/ml – 0.5 ml x 2; 0.7 ml x 2; 0.9 ml x 2; 2 ml Актуални показания (в сила от 23.02.2004): Лечение на дълбоки венозни тромбози (ДВТ) и белодробна емболия (БЕ). Профилактика на ДВТ след обща или ортопедична хирургия. Профилактика на тромбозирането във венозните пътища и при хемодиализа. Не е показан при сериозни случаи на белодробна емболия, например при високо рискови пациенти с хемодинамична нестабилност. Leponex (Clozapine) Novartis Pharma Servises Inc. tabl. 25 mg x 50; 100 mg x 50 Актуални показания (в сила от 16.02.2004): Лечението с Leponex е показано само при резистентни на лечение болни от шизофрения, т.е. при болни от шизофрения, които не отговарят на или не понасят класическото лечение с антипсихотици. Leponex е показан за намаляване риска от рецидивиращо суицидно поведение при пациенти с шизофрения или шизоафективни разтройства, за които се преценява, че са изложени на хроничен риск от суицидно поведение, въз основа на анамнеза или скорошно клинично състояние. Taxol (Paclitaxel) Bristol-Myers Squibb Co. conc. inf. 6 mg/ml – 5 ml; 17 ml; 50 ml Актуални показания (в сила от 06.02.2004): - карцином на яйчниците: при първа линия химиотерапия на карцином на яйчниците, Taxol се употребява за лечение на болни с напреднал карцином на яйчниците или с остатъчен тумор (> 1 см) след първоначална лапаротомия в комбинация с цисплатина. При втора линия химиотерапия на карцином на яйчника, Taxol е показан за лечение на метастатичен карцином на яйчниците след неуспех на стандартната терапия, съдържаща платина. - карцином на млечната жлеза: като самостоятелно средство, Taxol е показан за лечение на метастатичен карцином на гърдата след неуспех на стандартната терапия - като допълнителна терапия: Taxol е показан за лечение на болни от рак на млечната жлеза, при пациенти след неуспех на стандартната терапия с антрациклин или такива, които не са подходящи, които не са подходящи за този вид лечение. Taxol е показан за лечение на болни от рак на млечната жлеза с висок риск от рецидив и метастази. - напреднал недребноклетъчен рак на белия дроб: Taxol, в комбинация с цисплатина, е показан за лечение на недребноклетъчен рак на белите дробове при пациенти, за които не се предвижда потенциална лечебна хирургия и/или облъчване. - Капоши сарком: Taxol е показан за втора линия лечение на Капоши саркома вследствие на СПИН. Travatan (Travopost) Alcon Laboratories Ltd. drops eye 40 mcg/ml – 2.5 ml x 1; x 3 Актуални показания (в сила от 23.02.2004): Намаляване на повишеното вътреочно налягане при пациенти с очна хипертензия или откритоъгълна глаукома, които не се повлияват от други лекарствени продукти за понижаване на вътреочното налягане; за монотерапия или като съпътстваща терапия. Arimidex (Anastrozole) Astra Zeneca tabl. film 1 mg x 28 Актуални показания (в сила от 09.04.2004): - напреднал рак на гърдата: при жени в постменопауза. Не е доказана ефективност при пациентки, отрицателни за естрогенови рецептори, освен ако преди това не са имали положителен клиничен отговор към Tamoxifen. - като допълнителна терапия: при постменопаузални жени, които са с инвазивен ранен рак на гърдата и позитивни естрогенни рецептори, и е невъзможно да се приема Tamoxifen, поради увеличен риск от тромбоемболии или ендометриални аномалии. Използван източник: Изпълнителна агенция по лекарствата. Лекарствен бюлетин 2004; 1 www.bda.bg