Новини от Конференцията за болестта на Alzheimer и сходните нарушения01/09/2004
Предлагаме ви обобщение на най-важното от IХ Международна Конференция по проблемите на болестта на Аlzheimer и сходните нарушения, която се състоя през юли във Филаделфия, САЩ: Високите нива на HDL предпазват жените от когнитивни нарушения Жените, които поддържат високи нива на HDL (High Density Lipoproteins, ЛВП) са изложени на най-малък риск за развитие на болестта на Аlzheimer (AD), съобщиха авторите на проучване на конференция във Филаделфия. Продължаващото лонгитудинално изследване на рисковите фактори - Women`s Health Study показва, че поддържането на стойности на HDL между 1.55-1.94 mmol/l намалява вероятността за отключване на AD с близо 50%. Между 1992-1995 година са събрани данни за стила на живот и здравния статус на 39 000 жени. На 75% от тях са взети кръвни проби. В периода 1998-2000 година от тях са избрани 4081, на възраст над 65 години, на които са изследвани когнитивните функции. Според д-р Elizabeth Devore от Harvard Medical School в Бостън, САЩ, от липидните фракции HDL са с най-голямо значение при определяне на риска за АD при жените. Високите нива на LDL (Low Density Lipoproteins, ЛНП) слабо повлияват риска за развитие на когнитивни нарушения. Резултатите от изследването са обнадеждаващи, защото „ние знаем как да контролираме HDL“, заяви д-р Devore. Donepezil отлага началото на Болестта на Аlzheimer Медикаментът donepezil намалява риска за развитие на AD при пациенти с начални когнитивни нарушения, показват резултатите от изследване, представено във Филаделфия. Ефектът е ограничен във времето и продължава средно около 18 месеца. Д-р Ronald Petersen от Mayo Clinic в Рочестър, Минесота е изследвал 769 пациенти с леки нарушения в когнитивните функции в продължение на три години. Той установява, че прилагането на donepezil не предпазва от развитие на AD, но отлага началото на болестта с около шест месеца в сравнение с плацебо-групата. Според изследователския екип, това е първото проучване, което демонстрира положителния ефект на лечението върху еволюцията на заболяването. „Вероятно медикаментът има умерен, изчерпващ се във времето ефект … ние сме оптимисти, защото постигнахме известен напредък в забавяне прогресирането на болестта“, споделя д-р Petersen. Препаратът е представител на класа инхибитори на холинестеразата. Той потиска ацетилхолинестеразата, отговорният ензим за разграждането на невротрасмитера ацетилхолин в мозъка. Повишеното натрупване на този невротрансмитер подобрява умствената концентрация (www.medicinenet.com/donepezil/artcle.htm). Donepezil е съвместен продукт на Pfizer Inc. и японската фармацевтична компания Eisai Co. Продава се под търговската марка Aricept (www.aricept.com). Увеличава ли байпасът на коронарните артерии риска от AD? Байпасът на коронарните артерии (Coronary Artery Bypass Grafting – CABG) води до 70% по-висок риск за отключване на AD до пет години след интервенцията в сравнeние с перкутанна транслуминална коронарна ангиопластика (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty – PTCA), съобщи изследователски екип с ръководител д-р Benjamin Wolozin. В периода 01.10.1996 - 30.09.1997 година 5216 пациенти са претърпели CABG, а 3954 са били подложени на PTCA в Hines VA Hospital в Илинойс, САЩ. Всички болни са били на възраст над 55 години, без симптоми на деменция. Те са проследени за пет години след интервенцията. 78 пациенти заболяват от AD след CABG срещу 41 след прилагането на процедурата PTCA. Според д-р Wolozin, резултатите от проучването не трябва „да повлияват върху решението за използването на CABG, която е животоспасяваща интервенция.“ Kогнитивни нарушения са наблюдавани и при други болни, лекувани с CABG, но те се развиват непосредствено след прилагането на процедурата. Фармацевтичната компания Pfizer Inc. започна разработването на невропротектори, които биха могли да намерят приложение при рискови пациенти, на които предстои лечение с CABG и други сходни хирургични интервенции. Rosiglitazone подобрява състоянието на болни с лека AD Пациентите с леки когнитивни нарушения и начална форма на AD се повлияват благоприятно след прилагането на rosiglitazone, съобщи д-р Suzanne Craft от University of Washington. Резултатите от плацебо-контролираното пилотно проучване бяха представени във Филаделфия. Изследването обхваща 30 болни. Част от тях (n=20) са получавали по 4 мg rosiglitazone дневно в продължение на 24 седмици. Менталният статус на пациентите е оценен с помощта на стандартизирани тестове в началото на проучването и след това на всеки два месеца. Изследователският екип съобщава, че болните, лекувани с rosiglitazone показват по-добри резултати на тестовете в сравнение с плацебо-групата. „Разликата е очевидна на четвъртия месец и е най-голяма на шестия месец“, твърди д-р Craft. „В края на изследването някои пациенти помолиха да продължат терапията с розиглитазон…“ Rosiglitazone повишава чувствителността към собствения инсулин (инсулинов сенситайзер или очувствител). Той е агонист на PPAR-гама рецепторите (активирани рецептори-гама на пероксизомната пролиферация) и е одобрен за лечение на диабет тип 2. Произвежда се под търговската марка Avandia от GlaxoSmithKline. Инсулиновата резистентност се наблюдава често при AD. Подобряването на менталния статус на болните след лечение с rosiglitazone корелира с промяната в нивата на инсулина. Вероятно медикаментът повлиява формирането на амилоидните плаки в ЦНС и намалява възпалителния отговор – фактори, които се считат за рискови за AD. Въз основа на резултатите от пилотното изследване GlaxoSmithKline започва голямо проспективно проучване в Европа. Memantine – ефективен при всички форми на AD Монотерапията с memantine при пациенти с лека до умерена по тежест болест на Аlzheimer води до чувствително подобрение в когнитивните функции, показват резултатите от фаза 3 на клинично проучване, представени на форума. „Това е нашият медикамент на избор при всички, които показват симптоми на ментално разстройство“, заяви д-р Nunzio Рomara от Nathan S. Kline Institute, New York University School of Medicine. В проучването са участвали 403 болни на възраст над 55 години, отговарящи на диагностичните критерии за AD. Част от тях (n=201) са получавали memantine 10 mg дневно за период от 24 седмици. В началото на изследването менталния статус на всеки е оценен по Mini-Mental Status Examination (MMSE), като оценката е варирала между 10 и 22 точки. Крайните резултати са съвкупност от оценката, получена по ADAS-cog (Alzheimer Disease Assessment Scale-cognitive subscale - субскала за когнитивните функции от скалата за оценка на AD), оценка на клинициста въз основа на извършения преглед и данни от личния придружител на болния. Пациентите, провеждали терапия с memantine, показват значително подобрение в когнитивните функции, сравнени с плацебо-групата. Разликата е статистически значима както по отношение на оценката, получена по ADAS-cog (Р=0.003), така и при резултатите от субективните изследвания (Р=0.004). Memantine е първи представител на нов клас от препарати, наречени moderate affinity N-methyl-D-aspartate (NMDA)-receptor antagonists ( NMDA рецепторни антагонисти с умерен афинитет). В момента медикаментът се лицензира за лечение на средна до тежка AD. Произвежда се от Forest Laboratoires, Inc. с търговското име Namenda (www.namenda.com) и от Merz Pharmaceuticals с търговско име Axura (www.memantine.com). (КД) Използван източник: Medscape Conference Coverage, based on selected sessions at the: 9th International Conference on Alzheimer's Disease and Related Disorders www.medscape.com