Компонент на кърмата лекува кожни папиломи01/09/2004
Крем, изготвен от активни съставки, съдържащи се в женската кърма, значимо намалява и дори елиминира резистентните на терапия кожни папиломи, показаха резултатите от рандомизирано проучване, публикувано през юни в New England Journal of Medicine (1, 2). Според Lotta Gustafsson от Университета Lund в Швеция, локалното лечение с алфа-лакталбумин-олеинова киселина е ефективно при кожни папиломи. „Резултатите са обнадеждаващи. Успяхме да идентифицираме молекулярен комплекс, съставен компонент на човешката кърма, който унищожава трансформираните клетки по механизъм, наподобяващ апоптозата,“ заяви тя.При 83% от пациентите, третирани с алфа-лакталбумин-олеинова киселина, се наблюдава пълно обратно развитие на лезиите за по-кратко време, в сравнение с плацебо групата. Не са отбелязани нежелани реакции или разлика по отношение ефективността на новооткритата субстанция Human Alpha-lactalbumin Made Lethal to Tumor cells (HAMLET) спрямо имунокомпетентни и имуносупресирани индивиди.HAMLET е активна in vitro срещу голям брой трансформирани клетъчни линии и неактивна спрямо непатологичните, диференцирани клетки. Папиломите са тумори на кожата и лигавиците, съставени от инфектирани с Human Papilloma Virus (HPV) и трансформирани впоследствие кератиноцити. Лезиите на кожата в по-голямата част от случаите се считат за доброкачествени, но мукозните могат да бъдат премалигнени и да еволюират в цервикална неоплазия. Към момента са известни около 130 типа HPV, причиняващи самостоятелно или в комбинация папиломи по кожата. Рискова група за инфектиране с HPV са имуносупресираните индивиди, преживелите бъбречна трансплантация и др. Лечението на папиломите включва: криотерапия, кюретаж, локални антивирусни средства, лазерна терапия, антимитотични средства и имуностимуланти. Има данни за синтез на ваксини срещу HPV, които все още не са навлезли в клиничната практика. Алфа-лакталбумин-олеиновата киселина е нов надежден подход за лечение не само на папиломни лезии, но и на инфекциозни и неопластични заболявания. Комплексът придобива терапевтичен ефект чрез промяна в четвъртичната структура на протеина алфа-лакталбумин (от кърмата) и свързването му с мастната киселина (олеинова) на определено стереоспецифично място. В туморните и недиференцираните клетки комплексът навлиза в цитоплазмата, преминава в ядрото, където се свързва с хистоновите протеини и хроматина. По този начин довежда до инхибиране на транскрипцията, клетъчното делене и хромозомната рекомбинация, т.е. до феномен, наподобяващ програмираната клетъчна смърт - апоптоза. Този ефект, открит случайно и описан от Hakansson и сътр. през 1995 г., е обект на проучването на Baltzer и сътр., побликувано през май 2004. Резултатите от него показват, че по отделно - алфа-лакталбуминът и олеиновата киселина - не оказват въздействие върху епителните клетки от млечна жлеза на мишки, докато при тяхното комплексно действие се стига до морфологични промени в последните, характерни за процеса на апоптоза. В проведеното от Gustafsson и сътр. рандомизирано двойно сляпо проучване са включени 40 пациенти, страдащи от папиломи на кожата (плоски и нодуларни), ангажиращи ръцете и краката и резистентни на конвенционално лечение. Изследването преминава през три фази, като оценката на резултата от прилагане на алфа-лакталбумин-олеинова киселина се извършва на база промяна в размера на лезията. Две години след рандомизацията е проведен анализ на наличието на ефект от лечението и на странични реакции. Все още не е уточнен механизмът на абсорбция на алфа-лакталбумин-олеинова киселина. Актуална е хипотезата за едновременното индуциране в бързо пролифериращите клетки на апоптоза и задвижването на процеса на диференциация в трансформираните папиломни кератиноцити. Алфа-лакталбумин-олеинова киселина повишава интрацелуларната концентрация на калциеви йони и влияе върху техния поток като по този начин стимулира терминалната диференциация на клетките. Криотерапията е популярна като прост и евтин метод за лечение на кожните папиломи. Очакванията са, че алфа-лакталбумин-олеиновата киселина ще се прилага не само при резистентни HPV лезии, но и при редица инфекциозни и неопластични заболявания. (ММ) Използвани източници: 1. Gustafsson L, Leijonhufvud I, Aronsson A et al., Treatment of skin papillomas with topical alpha-lactalbumin-oleic acid. N Engl J Med. 2004 Jun 24; 350 (26): 2663-72 http://content.nejm.org 2. Barclay L, Human Alpha-Lactalbumin-Oleic Acid Complex Helpful for Skin Papillomas  www.medscape.com/viewarticle/481574 3. Baltzer A, Svanborg C, Jaggi R. Apoptotic cell death in the lactating mammary gland is enhanced by a folding variant of alpha-lactalbumin.Cell Mol Life Sci 2004, 61 (10): 1221-8 www.ncbi.nlm.nih.gov 4. Casbarra A, Birolo L, Infusini G et al., Protein Sci. 2004; 13 (5): 1322-30 www.ncbi.nlm.nih.gov 5. Bouwes Bavinck JN, Berkhout RJ, Clin Dermatol. 1997 May-Jun; 15(3): 427-37 www.ncbi.nlm.nih.gov