Интракоронарната автоложна трансплантация на костномозъчни клетки подобрява левокамерната функция след миокарден инфаркт01/09/2004
Ранното присаждане на автоложни стволови клетки в коронарните артерии подпомага възстановяването на левокамерната функция при пациенти, прекарали остър миокарден инфаркт (ОМИ) с елевация на ST-сегмента, показват резултатите от рандомизирано контролирано проучване, публикувано през юли в The Lancet (1). В проучването, с акронима BOOST (BOne marrОw transfer to enhance ST-elevation infarct regeneration), са участвали 60 пациенти прекарали ОМИ. От тях 30 са представлявали контролна група, оставена на оптимално постинфарктно лечение (перкутанна коронарна интервенция с поставяне на стент и фармакотерапия с АСЕ-инхибитори, блокери на ангиотензин рецептора и бета блокери). На останалите 30 пациенти освен това лечение е направена инфузия на костномозъчни клетки в инфаркт-свързаната коронарна артерия по време на ранния постинфарктен период (четири-осем дни след появата на симптомите). За проследяване на възстановителните промени в левокамерната функция е използван показателят левокамерната фракция на изтласкване (LVEF), измерван с магнитен резонанс три-пет дни след перкутанната коронарна интервенция и шест месеца след това. В края на 6-месечния период изследователите са установили, че при контролните случаи LVEF се е подобрила с 0.7% спрямо увеличение с 6.7% в групата с интракоронарна инфузия на костномозъчни клетки (p=0.0026). Трансплантацията на хемопоетични стволови клетки, направена в ранния постинфарктен период, не е увеличила честотата на страничните реакции, рестенозите или проаритмичните ефекти в сравнение с контролната група. Хемопоетичните стволови клетки имат по-голяма от очакваното гъвкавост и могат да се „трансдиференцират“ в други видове тъкан, бе установено през последните години. През 2001 г. Orlic и съавтори съобщиха за масивна „трансдиференциация“ на костномозъчни стволови клетки в кардиомиоцити след миокардно увреждане при мишки (2). Това откритие даде нови насоки в търсенето на клетъчно-заместителна терапия при пациенти с МИ и/или със сърдечна недостатъчност. Настоящото клинично проучване е първото рандомизирано в тази област, което дава данни за реално подобрение на постисхемичната миокардна дисфункция след ранна автоложна трансплантация на стволови клетки в коронарните артерии, захранващи инфарцирания участък от миокарда. (РК) Използвани източници: 1. Wollert KC, Meyer GP, et al. Intracoronary autologous bone-marrow cell transfer after myocardial infarction: the BOOST randomised controlled clinical trial. Lancet 2004, 364: 141-148 www.thelancet.com 2. Orlic D, Kajstura J, et al. Bone marrow cells regenerate infarcted myocardium. Nature 2001; 410: 701-05 www.ncbi.nlm.nih.gov 3. Strauer BE, Brehm M, Zeus T, et al. Intracoronary, human autologous stem cell transplantation for myocardial regeneration following myocardial infarction.  Dtsch Med Wochenschr  2001; 126: 932-38 www.ncbi.nlm.nih.gov 4. www.cardiosource.com 5. American Heart Association Scientific Sessions 2003 www.medscape.com