Хепатит С вирусна инфекция при не-Ходжкинови лимфоми01/09/2004
Асоциация между хепатит С вирусна (HCV) инфекция и развитието на не-Ходжкинови лимфоми (NHL) показа американско проучване на д-р Eric Engels и сътр. от National Cancer Institute в Роквил, САЩ, резултатите от което бяха публикувани през август в International Journal of Cancer (1). Данните от няколко проучвания установяват по-голяма честота на HCV инфекцията сред пациенти с NHL, като „HCV инфекцията увеличава риска от развитие на NHL по пътя на хронична имунна стимулация“, отбелязват авторите. HCV инфекцията при включените в проучването пациенти е била диагностицирана чрез имуноензимен анализ и потвърдена от имуноблот тест или откриване на HCV-RNA (хепатит С вирусна РНК). Резултатите показват, че 3.9% (32 от 813) от пациентите с NHL и 2.1% (14 от 684) от контролите са били с HCV инфекция (1.96 пъти повишена вероятност). Данните са още по-убедителни за определени NHL типове: при фоликуларен лимфом - 2.46 пъти повишена вероятност от HCV инфекция, при маргинално зонов - 3.99 пъти и при MALT (mucosa associated lymphoid tissue) лимфом - 2.04 пъти. След коригиране на фактори като възраст, пол, раса, HCV–NHL асоциацията при всички типове лимфоми е била променена незначително (повишена вероятност 1.89 пъти). Влияние върху първоначалните резултати (повишена вероятност 1.87 пъти) не е оказал и фактът, че от контролните лица с HCV инфекция - 40% са употребявали венозни наркотици и 6.5% - други забранени медикаменти. Анамнезата за трансфузии също е била без ефект върху зависимостта HCV–NHL (повишена вероятност 2.15 пъти). Резултатите остават непроменени, след като от проучването са били отстранени четирима пациента с анамнеза за хемодиализа и трима с органна трансплантация. Ролята на HCV в лимфомната генеза се потвърждава и от резултатите на двукратно проведено проучване на д-р Semra Paydas и сътр. от Cukurova University в Адана, Турция (2, 3). Във второто си проучване, с помощта на обратима транскриптазно-полимеразна верижна реакция, те откриват HCV-RNA в 37% от серумните и тъканни проби от пациенти с NHL. HCV-RNA е по-полезен маркер за диагностициране на HCV инфекция при имуносупресирани пациенти, смятат тези автори. След направен обзор на различни проучвания в тази област, Eva Negri от Instituto di Ricerche Farmacologiche в Милано твърди, че получените данни за асоциация между HCV и B клетъчни не-Ходжкинови лимфоми, все още са противоречиви. Потенциалните механизми на взаимодействие подлежат на допълнителни проверки и на обсъждане (4). (АК) Използвани източници: 1. Engels EА, et al. Hepatitis C virus infection and non-hodgkin lymphoma: results of the NCI-seer multi-center case-control study. International Journal of Cancer 2004, 111;1: 76-80 www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/abstract/107642504/ABSTRACT, www.wileyeurope.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-IJC.html 2. Paydas S, et al. Detection of hepatitis C virus RNA in paraffin-embedded tissues from patients with non-Hodgkin’s lymphoma. American Journal of Hematology 2004, 76; 3: 252-257 www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/abstract/109084453/ABSTRACT 3. Paydas S, et al. Anti-HCV and HCV-RNA prevalence and clinical correlations in cases with non-Hodgkin’s lymphoma. American Journal of Hematology 2003, 742: 89-93 www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/abstract/105558653/ABSTRACT 4. Negri E, et al. B-cell non-Hodgkin’s lymphoma and hepatitis C virus infection: A systematic review. International Journal of Cancer 2004, 111; 1: 1-8. www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/abstract/107642502/ABSTRACT