Експеримент с назална ваксина срещу кокаин01/09/2004
Опит за имунофармакотерапия чрез бактериофаги с моноклонални антитела, които избирателно свързват кокаина в централната нервна система, бе публикуван в Proceedings of National Academy of Sciences през юли (1). Изследователи от Scripps Research Institute в Ла Джола, САЩ са видоизменили нишковидни бактериофаги fd (filamentous bacteriophage fd), като са „закачили“ по повърхността им антитела, специфични срещу кокаин. След това разтвор, съдържащ бактериофагите, е бил накапван два пъти дневно в носа в продължение на три последователни дни при дрогирани с кокаин животни. Целта е била да се проследи дали доставката на антитела в мозъка може да промени ефектите на наркотичното средство.Проектът е базиран на публикуваната през 1985 година технология на Smith (phage display technology) (2). След назалното им въвеждане, бактериофагите имат способността да проникват в централната нервна система (ЦНС). При предишни експерименти с животни бе доказано, че те се откриват в мозъка след третия ден и достигат максимален титър на четвъртия ден. Следва спадане на титъра им между петия и седмия ден и задържане на стойностите до 15–ия ден. В пробите след 17–ия ден не са открити повече фаги. Кокаинът е бил впръскван по носната лигавица на експерименталните животни в различни дози (10, 15 и 30 mg/kg) и са били следени поведенческите им реакции. При ниска доза кокаин е била наблюдавана повишена локомоторна активност, а при висока - стереотипични реакции (подсмърчане и изправяне на задни крака). Била е отчетена значима разлика (p<0.05) в поведението на опитната и контролната група. При прилагането на високи дози кокаин, стереотипичните реакции през първите 20 минути са били два пъти по-чести в контролната група. Изследователите предлагат вълнуващ нов метод за борба с кокаиновата зависимост, се казва в коментара „Да инфектираме мозъка, за да спрем зависимостта“, публикуван в същия брой на списанието (3). В момента няма ефективен фармакологичен препарат за борба със зависимостта от опиатите. Важно е да се установи дали въведените антитела могат да осигуряват блокада на свръхдози кокаин. Предлаганият метод блокира кокаина още при постъпването му. Тъй като този опиат повишава нивото на допамина и на някои други невротрасмитери, то за блокиране на психоактивният му ефект се необходими серия от специфични антагонисти. За разлика от лекарствените антагонисти, антителата, доставяни в мозъка със създадените бактериофаги, са специфични за кокаина и не повлияват нормалните невротрансмитерни функции. Те образуват комплекс с наркотика, като атенюират или неутрализират пълния му ефект. Методът може да се окаже полезен за доставка и на други специфични протеини или пептиди в мозъчната тъкан, както и за лечение на други синдроми на зависимост. (ГБ) Използвани източници: 1.Carrera MR, Kaufmann GF, et al. Treating cocaine addiction with viruses. PNAS 2004, 101; 28: 10416-10421 www.pnas.org/cgi/content/full/101/28/10416 2. Smith GP. Filamentous fusion phage: novel expression vectors that display cloned antigens on the virion surface. Science 1985, 228; 4705:1315-7 www.pnas.org/cgi/external_ref?access_num=4001944&link_type=MED 3. Nutt D, Lingford-Hughes A. Infecting the brain to stop addiction? PNAS 2004, 101; 31: 11193-11194 www.pnas.org/cgi/content/full/101/31/11193