Eculizumab е кандидат за лечение на Пароксизмална нощна хемоглобинурия01/09/2004
Хуманизираното моноклонално антитяло eculizumab на фирмата Alexion Pharmaceuticals е получило разрешение от Американската агенция за храните и лекарствените средства (FDA) да навлезе във фаза 3 на клинични проучвания за лечение на Пароксизмална нощна хемоглобинурия (ПНХ), съобщи Alexion през юли (1, 2). ПНХ е резултат от соматична мутация на PIG-A гена на хемопоетичните стволови клетки с последващ дефицит на производството на протеини върху повърхността на еритроцитите, които ги предпазват от действието на системата на комплемента. Еculizumab, който е анти-С5 комплемент антитяло, инхибира действието на терминалния компоненент (протеин С5) на комплементната система. Последната фаза на изследвания, преди официалната регистрация на медикамента за лечение на ПНХ, включва главното проучване TRIUMPH, както и съпътстващото проучване за достоверност на резултатите SHEPHERD. TRIUMPH ще изследва ефекта на моноклоналното антитяло върху стабилизирането на хемоглобина и еритроцитите при трансфузионнозависими пациенти с ПНХ за период от шест месеца и ще бъде двойно-сляпо, рандомизирано, плацебо контролирано мултицентрово проучване, в което ще бъдат включени около 75 пациента от САЩ, Канада, Европа, Австралия и Нова Зеландия. Съпътстващото проучване SHEPHERD има за цел да даде допълнителни достоверни данни за пациенти с деструкция на еритроцитите (хемолиза) при ПНХ, при които е извършено кръвопреливане. SHEPHERD ще бъде нерандомизирано, неплацебо-контролирано, мултицентрово проучване и ще включва същия брой пациенти. То ще стартира след началото на TRIUMPH. Ефектът на eculizumab при пациенти с ПНХ бе изследван и в отвореното проучване на Peter Hillmen и сътр. от Leeds Teaching Hospital във Великобритания и публикувано в New England Journal of Medicine през февруари (3). В изследването са били включени 11 трансфузионнозависими пациенти с ПНХ, на инфузионно лечение с eculizumab за три месеца. Средните нива на лактатдехидрогеназата са спаднали от 3111 IU/l преди лечението до 549 IU/l по време на инфузиите (р=0.002). В резултат от действието на eculizumab, средният процент на ПНХ тип III еритроцитите се е увеличил от 36.7% на 59.2% (р=0.005). Намаляването на хемолизата е довело и до редукция на кръвопреливанията от средно 2.1 и 1.8 на пациент на месец до съответно 0.6 и 0.0 на пациент на месец (р=0.003). Епизодите на хемоглобинурия намаляват средно с 96% (р<0.001). Според авторите, пациентите са били с добра поносимост към медикамента. Очаква се новите проучвания да потвърдят съществуващите вече данни, че eculizumab значимо намалява интравазалната хемолиза, хемоглобинурията и необходимостта от хемотрансфузии при пациенти с ПНХ, което води до значително подобряване на качеството им на живот. (ОИ) Използвани източници: 1. www.biotechnologyhealthcare.com/article.php и www.alexionpharm.com/news 2. Еculizumab reduces extent of haemolysis in PNH. Inpharma 2004, 1; 1424: 6 www.ingenta.com 3. Hillmen P, Hall C, et al. Effect of eculizumab on hemolysis and transfusion requirements in patients with paroxysmal nocturnal haemoglobinuria. New England Journal of Medicine 2004 February, 350: 552-559 www.nejm.org и www.ncbi.nlm.nih.gov