COX-2 ИНХИБИТОРИТЕ СЪКРАЩАВАТ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИЯ ПЕРИОД СЛЕД ЛАПАРОСКОПСКА ХОЛЕЦИСТЕКТОМИЯ01/09/2004
Приложението на циклооксигеназни (COX-2) инхибитори* преди и след лапароскопска холецистектомия съкращава възстановителния период след операцията, показват резултатите от рандомизирано фаза III проучване на д-р Tong Joo Gan и съавтори от Duke University в Северна Каролина, публикувано през юни в Anesthesia and Analgesia (1, 2). Лапароскопската хирургия позволява на болния да се прибере у дома в деня на операцията, смята д-р Gan. В сравнение с прилаганите досега нестероидни противовъзпалителни средства (НПВС) срещу нежеланите постоперативни ефекти на опиоидната аналгезия (гадене, повръщане, сомнолентност, дихателна супресия), СОХ-2 инхибиторите имат по-добър ефект без да водят до значими ефекти върху тромбоцитната функция или до гастроинтестинални странични ефекти. Една трета от пациентите съобщават за постоперативно гадене и повръщане след лапароскопска интервенция. Тези странични ефекти на опиоидната анестезия удължават възстановителния период и болничния престой. СОХ-2 инхибиторите контролират по-добре болката и, прилагани постоперативно, позволяват дозата на опиоидните анестетици да се намали с 40%. Проучването на д-р Gan и съавтори е първото, което показва, че и предоперативната употреба на СОХ-2 инхибитори може да подобри контрола на болката. Рандомизираното, двойно сляпо, плацебо-контролирано, многоцентрово проучване е обхванало 276 пациенти, подложени на лапароскопска холецистектомия. Случаи с остър панкреатит, хронична болка, както и лекувани за злокачествено заболяване през последните шест месеца са изключени от участие. Пациентите са били рандомизирани да получат рarecoxib 40 mg интрвенозно (n=134) или плацебо (n=129) 30-45 минути преди началото на анестезията. Около 6-12 часа по-късно, групата на рarecoxib е получила перорално еднократно valdecoxib 40 mg, последван от valdecoxib 40 mg еднократно дневно през първите четири следоперативни дни (при нужда от болкоуспокояващи средства до седем дни). При получавалите COX-2 инхибитори е установен достоверно по-кратък престой в следанестезиологичното звено (средно 78 минути спрямо 90 минути при плацебо), по-кратък общ болничен престой (3.5 часа спрямо съответно 3.9 часа), както и по-малко следоперативни странични ефекти (повръщане) през първите 24 часа след интервенцията. Близо една трета от получавалите COX-2 инхибитори са се върнали към нормалната си активност през първия следоперативен ден в сравнение със 7% в групата на плацебо (p<0.001). На втория ден след манипулацията над половината от групата на рarecoxib/valdecoxib са възстановили обичайния си начин на живот в сравнение с 36% от тези на плацебо. Пациентите, рандомизирани на COX-2 инхибитори, са имали по-малко оплаквания от болка, нуждаеща се от допълнителна аналгезия, на четвъртия час след операцията, както и на първия и втория постоперативен ден. От консултация на втория ден след манипулацията са се нуждаели едва 4% от тази група в сравнение с 11% при получавалите плацебо. Комбинираното прилагане на рarecoxib и valdecoxib намалява болничния престой, нивото на болката и другите странични ефекти, свързани с лапароскопската холецистектомия, смятат американските анестезиолози. Тези предимства на COX-2 инхибиторите могат да важат за всички хирургични интервенции, включително и за отворени процедури. Намалената нужда от опиоидни анестетици, както и от допълнителни аналгетици веднага след операцията и до петия постоперативен ден, също подкрепя приложението на COX-2 инхибитори не само след, но и преди опиоидната анестезия. (РР) * Циклооксигеназа е ензим, открит през последното десетилетие. Той има две активни форми COX-1 и COX-2. COX-1 медиира интегритета на мукозната бариера на стомашната лигавица, както и бъбречната и тромбоцитната функция. НПВС блокират и двете форми. Това води до по-висок риск от лезии на стомашната лигавица, особено при възрастните хора. COX-2 инхибиторите са селективни по отношение на ензима циклооксигеназа. Той метаболизира арахидоновата киселина до простагландини. Това са вътреклетъчни посредници, които се натрупват в мястото на възпаление. Използвани източници: 1. Gan TJ, Joshi GP, et al. Preoperative parenteral parecoxib and follow-up oral valdecoxib reduce lenhth of stay and improve quality of patients recovery after laparoscopic cholecystectomy surgery. Anesth Analg 2004, 98: 1665-1673 www.anesthesia-analgesia.org 2. Cox-2 inhibitors reduce complications after laparoscopic surgery. Anesthesiology News 2004 June 7, Vol 4, Issue 42 http://anesthesia.duhs.duke.edu