Скринингът за сърдечна дисфункция при химиотерапия следва да се определя от рисковия профил на пациента01/11/2018

Проследяването на сърдечната функция при жени, подложени на химиотерапия, би било по-ефикасно, ако е базирано на специфичните рискови фактори за развитие на сърдечна недостатъчност (СН), а не на вида на химиотерапията, заключиха авторите на проучване в Канада.

Някой от химиотерапевтичните средства, като trastuzumab, дават много по-често сърдечни усложнения и влошаване на помпената функция на лява камера (ЛК). Във клиничната практика пациентите с такова лечение се проследяват ехографски по-често от тези на терапия с антрациклини.

Данните от проучването на Thavendiranathan, публикувано в Journal of Clinical Oncology, показат, че на практика при лекуваните с trastuzumab пациентки е мониторирана сърдечната функция, докато при тези с химиотерапевтична схема, включваща антрациклини, едва при 67.3% е проведено ехокардиографско (ExoКГ) изследване.

Студията е обхванала 18 444 жени в Онтарио, на средна възраст 55 години, лекувани за рак на гърдата в ранен стадий през 2007-2012 година.

Парадоксално болните с поне един рисков фактор за СН са подложени по-рядко (61.2%) на образно изследване за оценка на сърдечната функция в сравнение с тези без предразположение за СН (64.7%; р<0.001). Вероятността да се направи ехографски скрининг се оказва два пъти по-голяма, ако лекуващият лекар е жена.

Петгодишната честота на значими нежелани сърдечни събития (MACE) при всички терапевтични режими е два до шест пъти по висока при жените с рискови фактори за СН. При терапия с антрациклини без trastuzumab е установена честота на МАСЕ 4.5% за жените с предразполагащи фактори за СН, докато без рискови фактори, на лечение само с trastuzumab, тя е била 2.6%.

Авторите на проучването посочват, че преценката за провеждане на ехоКГ проследяване и неговата периодичност при жени с рак на гърдата в ранен стадий следва да се определя от кардиолог. Независимо от схемата на химиотерапия, при планиране на оценката на сърдечната функция следва да се има предвид профилът на пациента и наличието на фактори, предразполагащи към влошаване на сърдечната функция.

Използван източник:

1. Thavendiranathan P., Abdel-Qadir H., Fischer H. et al.Risk-imaging mismatch in cardiac imaging practices for women receiving systemic therapy for early-stage breast cancer: A population-based cohort study. J Clin Oncol. 2018 23: JCO2018779736. http://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JCO.2018.77.9736?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed