Кардиопротективен ефект на nebivolol при химиотерапия01/11/2018

Проучване на Cochera и сътр. показа, че приложението на nebivolol при пациенти на лечение с антрациклини може да има кардиопротективен ефект (1).

Doxorubicin е антрациклинов цитостатик, ефективен при различни злокачествени образувания, който се използва широко в множество терапевтични режими, но приложението му се ограничава поради честите прояви на кардиотоксичност, със съответното влошаване на състоянието на пациентите и повишаване на смъртността.

Основният механизъм, по който антрациклините увреждат сърцето, е формирането на свободни радикали, които водят до директна ДНК увреда, апоптоза, активиране на автоимунни процеси в миокарда, промени в калциевия транспорт, хистамино-либерация, активация на коагулацията и тромбоза на коронарните артерии (2).

Кардиотоксичността на doxorubicin се усилва с увеличаване на общата доза цитостатик, едновременно прилагане на други кардиотоксични медикаменти, а също е по-изразена при пациенти в напреднала възраст. Въпреки че е известен страничен ефект на антрациклиновата терапия, към момента не се прилагат рутинно методи за ранното й разпознаване.

Типичните белези за левокамерна дисфункция – понижаване на фракцията на изтласкване (ФИ) и фракцията на скъсяване (ФС), се появят едва на много напреднал етап на кардиотоксична миокардна увреда.

В последните години, няколко проучвания показаха, че използването на strain rate позволява измерване на локалната миокардна деформация с много голяма точност и дава възможност да се установи начална кардиотоксичност, преди да има динамика на ФИ (3).

Nebivolol e селективен бета 1 адренергичен рецепторен блокер с антиоксидантни, антиапоптични и вазодилататорни свойства, дължащи се на повишеното освобождаване на азотен окис. Прилага се при артериална хипертония и при болни със сърдечна недостъчност (СН).

Nebivolol забавя влошаването на контрактилните показатели на ЛК при СН и в известна степен подпомага обратното ремоделиране. Поради това се смята, че приложението на nebivolol би могло да е от полза за намаляване на кардиотоксичните ефекти на цитостатиците.

Изследването на екипът от Румъния е проведено при 60 жени на средна възраст 52.6+/-13 години с HER2 негативен карцином на гърдата, при които е проведен курс с doxorubicin 70 mg/m2, прилаган интравенозно веднъж на всеки 21 дни за шест цикъла (обща кумулативна доза 520+/-8 mg/m2).

Рандомизирани са в две групи – еднатa (n=30) с nebivolol 5 mg веднъж на ден и друга (n=30) без бета блокер (ВВ), за времето на цитостатичната терапия – контролна. Ехокардиография (ЕхоКГ), за оценка на сърдечната функция, е проведена преди началото и след края на химиотерапевтичния курс.

Изходните ехографски параметри и общата индивидуална доза на doxorubicin не се различават между групите. За периода на проучването няма починали пациенти и никой не е отпаднал от химиотерапията, поради странични ефекти.

В края на терапевтичния курс ЕхоКГ показателите на лява камера (ЛК): ФИ, ФС и диаметри се променят, но не сигнификантно. Изследването с тъканен доплер (tissue dopler imaging – TDI), демонстрира значимо забавяне на тъканните скорости на миокарда в контролната група, което е показател за диастолна дисфункция.

Отново в контролната група, speckle tracking imaging (STI) показа значимо изменение в камерната деформация, което пък е индикатор за понижена систолна функция на ЛК. При пациентите в групата на nebivolol не се отбелязват значими изменения нито в систолната, нито в диастолната функция на ЛК, оценени с посочените методи.

Проучването е интересно, не само защото показва, че nebivolol може да е ефективен за превенция на антрациклин-индуцираната кардиомиопатия, но също и защото демонстрира ползата от новите ехографски методи TDI и STI.

Рутинното въвеждане на TDI и STI, и измерване на strain rate при кардиологичния скрининг на болните, подложени на цитостатична терапия, би могло да подобри ранното откриване на медикаментозно индуцирана сърдечна дисфункция.

Използвани източници:

1. Cochera F., Dinca D., Bordejevic D. et al. Nebivolol effect on doxorubicin-induced cardiotoxicity in breast cancer. Cancer Manag Res. 2018; 10: 2071-2081 http://www.dovepress.com/nebivolol-effect-on-doxorubicin-induced-cardiotoxicity-in-breast-cance-peer-reviewed-article-CMAR

2. Hong Y., Lee H., Cho M. et al. Apoptosis and remodeling in adriamycin-induced cardiomyopathy rat model. Korean J Pediatr. 2017 Nov; 60(11): 365-372 https://kjp.or.kr/journal/view.php?doi=10.3345/kjp.2017.60.11.365

3. Dandel M., Lehmkuhl H., Knosalla C. et al. Strain and strain rate imaging by echocardiography – basic concepts and clinical applicability. Curr Cardiol Rev. 2009 May; 5(2): 133-148 http://www.eurekaselect.com/69101/article