Аmlodipine доказано по-ефективен за редуциране на вариабилността на артериалното налягане01/11/2018

Проучване от Capital Medical University в Пекин, публикувано в Journal of Comparative Effectiveness Research, показа, че amlodipine е свързан с по-ниска вариабилност на артериалното налягане (ВАН), сравнено с другите блокери на калциевите канали (ССВ).

Стойностите на артериалното налягане (АН) варират в рамките на денонощието от измерване на измерване (това е така наречената краткосрочна ВАН), от ден на ден (средносрочна ВАН), между отделните посещения при лекаря в рамките на седмици или месеци (дългосрочна ВАН), както и между сезоните (сезонна ВАН).

Във физиологични състояния, тези вариации могат да се отдадат на адаптивен хуморален и нервен отговор на всекидневни емоционални или поведенчески стимули, или фактори от околната среда. Те могат също така да отразяват промяна в сърдечносъдовите регулаторни механизми, което от своя страна повлиява прогнозата.

Повишената ВАН при хипертоници е доказано свързана с увеличаване на общата смъртност, честотата на исхемична болест на сърцето (ИБС), на инсулт и на крайна фаза на хронично бъбречно заболяване (ХБЗ) (1).

ВАН се явява независим рисков фактор за съдови инциденти. Намаляването на ВАН e свързано с редуциране на сърдечносъдовите инциденти и по-специално на инсултите.

Понижаването на средното АН само по-себе си не е достатъчно за предотвратяване на негативните последици от хипертонията, а е необходимо антихипертензивното лечение да е насочено и към редуциране на флуктуациите на АН.

Отделните антихипертензивни медикаменти имат различен потенциал да понижават ВАН. Рутинната оценка на ВАН може да се разглежда като допълнителна цел на антихипертензивната терапия (3).

Редица проучвания показаха, че amlodipine e по-ефективен за редуциране на ВАН, както спрямо другите антихипертензивни класове, така и спрямо останалите ССВ (3, 4, 5).

Новото китайско проучване дава допълнителни доказателства за предимствата на amlodipine. Включени са 5582 хипертоници, като целта на студията е да се установи доколко редукцията на ВАН, доказана в рандомизирани клинични проучвания и метанализи, се репродуцира в реалната клинична практика и срaвним ли е ефектът на amlodipine с други дългодействащи ССВ.

Проучването е ретроспективно. Средната възраст на участниците е 69 години, 48% са жени. Получавали са поне един антихипертензивен медикамент и имат поне три амбулаторни измервания на АН.

ВАН е изчислена посредством стандартно отклонение (SD) и коефициент на вариация (CV). Болните са разделени в кохорти с прием на amlodipine или друг CBB. Отделно са анализирани хората с придружаващи заболявания: ИБС, захарен диабет (ЗД), миокарден инфаркт (МИ), сърдечна недостатъчност (СН) и ХБЗ.

Анализът на данните показва, че тези на лечение с amlodipine (n=1756) имат по-ниска ВАН спрямо терапия с други ССВ (n=1756): SD 12.90 срещу 13.76 mmHg (p<0.05) и CV 9.47 срещу 10.06 (p<0.05).

Резултатите за болните с придружаващи заболявания показват, че лекуваните с amlodipine (n=1080) са с по-ниска ВАН спрямо тези, третирани с други CBB (n=1080): SD 13.24 срещу 14.23 mmHg (p<0.05) и CV 9.66 срещу 10.28 (p<0.05).

Изводите за клиничната практика:

– Повишената ВАН увеличава сърдечносъдовия риск, независимо от изходните стойности на АН

– Отделните класове антихипертензивни медикаменти повлияват по различен начин ВАН

– Терапията с amlodipine понижава в по-голяма степен ВАН в сравнение с останалите дългодействащи ССВ

Използвани източници:

1. Zhang L., Yang J., Li L. et al. Comparison of amlodipine versus other calcium channel blockers on blood pressure variability in hypertensive patients in China: a retrospective propensity score-matched analysis. J Comp Eff Res. 2018;7(7):651-660. http://www.futuremedicine.com/doi/abs/10.2217/cer-2017-0063?rfr_dat=cr_pub%3Dpubmed&url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&journalCode=cer

2. Gosmanova E., Mikkelsen M., Molnar M. et al. Association of systolic blood pressure variability with mortality, coronary heart disease, stroke, and renal disease. J Am Coll Cardiol 2016 Sep 27;68(13)1375-1386 https://content.onlinejacc.org/article.aspx?articleID=2552915

3. Zhang Y., Agnoletti D., Safar M. et al. Effect of antihypertensive agents on blood pressure variability: the Natrilix SR versus candesartan and amlodipine in the reduction of systolic blood pressure in hypertensive patients (X-CELLENT) study. Hypertension. 2011;58(2):155-60 http://hyper.ahajournals.org/content/58/2/155.long

4. Levi-Marpillat N., Macquin-Mavier I., Tropeano A. et al. Antihypertensive drug classes have different effects on short-term blood pressure variability in essential hypertension. Hypertens Res 2014;37(6):585-90 http://www.nature.com/hr/journal/v37/n6/full/hr201433a.html

5. Muntner P., Levitan E., Lynch A. et al. Effect of chlorthalidone, amlodipine, and lisinopril on visit-to-visit variability of blood pressure: Results from the Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial. J Clin Hypertens 2014; 16 (5):323-330 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4141643

6. Wang J., Yan P., Jeffers B. Effects of amlodipine and other classes of antihypertensive drugs on long-term blood pressure variability: evidence from randomized controlled trials. J Am Soc Hypertens 2014;8(5):340-9