Предимство за комбинираната антихипертензивна терапия в една таблетка01/09/2018

Данни от реалната клинична практика показаха, че антихипертензивната терапия с комбинация от два медикамента в една таблетка (фиксирана комбинация – ФК) осигурява по-ефективна сърдечносъдова протекция и намалена честота на ранни сърдечносъдови инциденти в сравнение с монотерапия, според анализ публикуван в European Heart Journal (1).

На базата на този анализ, авторите препоръчват използването на ФК като първа стъпка при лечението на хипертониците. Неконтролираната артериална хипертония (АХ) се среща много често и е отговорна за около 18% или 9.4 милиона от случаите на преждевременна смърт в света.

Инициирането на терапия с два антихипертензивни медикамента води до по-бързо понижение на артериалното налягане (АН) и своевременна сърдечносъдова протекция при пациентите с висок или много висок сърдечносъдов риск, както и до по-често постигане на прицелните стойности на АН в сравнение с монотерапията.

Допълнителна полза от началната комбинирана терапия е преодоляването на терапевтичната инерция от страна на лекарите (нежеланието им да надградят монотерапията до комбинирана терапия при липса на контрол на АН).

Цитираното италианско проучване е обсервационно и касае реалната клинична практика, където резултатите обикновено са различни от тези в рандомизираните клинични проучвания, поради въздействието на различни фактори, като например терапевтичната инерция.

Изпитването обхваща 44 534 участници на възраст от 40 до 80 години, които през последните 10 години не са получавали антихипертензивна терапия и които са проследени една година след включване на терапия с ФК или монотерапия. Изключени са болните на свободна комбинация от два антихипертензивни медикамента, както и тези, които имат прекъсване на терапия по време на проследяването.

Групата е разделена според това дали при инициирането на терапията е предписана ФК или монотерапия. ФК най-често се състои от блокер на ренин-ангиотензин-алдостероновата система (РААС) – инхибитор на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACEi) или ангиотензин-рецепторен блокер (ARB) и тиазиден диуретик. Монотерапията е най-често с РААС блокер (77%), следван от бета-блокер (ВВ) (16%) и блокер на калциевите канали (ССВ) (12%).

Пациентите на ФК са по-често жени и по-рядко със съпътстваща сърдечносъдова или друга терапия. След отчитане на влиянието на различни фактори, в сравнение с болните на монотерапия, тези с инициирана ФК с два медикамента показват значително понижение на едногодишния риск за сърдечносъдови хоспитализации (с 21%), на хоспитализации по повод на исхемична болест на сърцето (с 39%) и на такива по повод на предсърдно мъждене (с 37%).

Честотата на хоспитализации по повод на сърдечносъдови инциденти е най-висока през първия месец след иницииране на терапия и, съответно, степента на понижение на риска за подобни инциденти на фона на ФК в сравнение с монотерапия също е най-изразена в този период.

Авторите анализират допълнително и подгрупа болни, които в рамките на периода на проследяване преминават от монотерапия на ФК с два антихипертензивни медикамента или обратно. В тази специфична група (сравнявайки хората със самите себе си при различни вариатни на терапия) се установява, че ФК намалява сърдечносъдови инциденти с 56% (p<0.01).

В посоченото изследване придържането към терапита е еднакво в двете групи, вероятно защото болните с лош комплайънс са изключени от анализа. Следователно, не това е причината за добрите резултати за ФК. Авторите предполагат, че по-бързото постигане на таргетните стойности на АН, както и по-ефективният контрол на АН играят основна роля.

Друг фактор, който може да обясни резултатите е, че при иницииране на терапия направо с ФК, се избягва необходимостта от титриране на монотерапията към комбинирана терапия. Последното може да бъде възпрепятствано от една страна от инерция на лекаря, а от друга – от нежелание на пациента.

Използван източник:

1. Rea F., Corrao G., Merlino L. et al. Early cardiovascular protection by initial two-drug fixed-dose combination treatment vs. monotherapy in hypertension. European Heart Journal 2018, doi: 10.1093/eurheartj/ehy420 https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article-abstract/doi/10.1093/eurheartj/ehy420/5060560?redirectedFrom=fulltext