Блокадата на RAAS е ключова за преживяемостта след TAVI01/11/2017

Постоперативното лечение с инхибитори на ангиотензин конвертиращия ензим (ACEi) или с ангиотензин рецепторни блокери (ARB) след транскатетърна имплантация на аортна клапа (TAVI) води до по-значима редукция на индекса за левокамерна (ЛК) хипертрофия и значимо понижаване на общата смъртност, показаха резултатите от проведено в Япония проучване (1).

Това е първото изследване, оценяващо ефекта на блокадата на системата ренин-ангиотензин-алдостерон (RAAS), върху показателите за сърдечна хипертрофия и смъртността при болни след проведена TAVI.

Персистиращата хипертрофия на ЛК е свързана с влошени клинични резултати след TAVI и представените резултати показват полза от блокирането на RAAS, дори при хора с постоперативна паравалвуларна инсуфициенция (PVR), която самостоятелно води до забавена регресия на ЛК хипертрофия и повишена смъртност.

Проучването е базирано на данните от мултицентровия регистър OCEAN-TAVI*, включващ последователни пациенти, кандидати за TAVI, от октомври 2013 до април 2016, набрани проспективно в осем клинични центрове в Япония.

От 1215 болни, подложени на TAVI в този период, повече от половината са изключени от проучването поради смърт до половин година (n=70), неявяване на контролния преглед на шестия месец (n=429) или инсуфициентно дозиране на ACEi или ARB (n=156).

Останалите 560 са разделени в група с блокада на RAAS (n=371) и група без приложение на медикаменти от този клас (n=189). Шест месеца следоперативно групата с блокада на RAAS показва статистически значима регресия на индекса на ЛК маса, сравнено с групата без RAAS блокада (-9 +/-24% срещу -2 +/-25%, p=0.024).

Анализът на Kaplan-Meier показва по-ниска обща смъртност за 2-годишен период при лекуваните с ACEi/ARB участници (7.5% срещу 12.5%; p=0.031). Вземайки предвид другите фактори, медикаментозното повлияване на RAAS води до статистически по нисък риск за смърт (съотношение на риска 0.45, 95% доверителен интервал 0.22- 0.91, р =0.025). От болните с PVR (n=462), общата двугодишна смъртност е по ниска в групата с ACEi и ARB (7.8% срещу 13.7%).

В последните години индикациите за TAVI се разширяват и методът за замяна на аортна клапа без операция се прилага все по-често и при хора с очаквана по-голяма продължителност на живота. Поради това, адекватната следоперативна терапия, в т.ч. и блокадата на RAAS, е от голямо значение за подобряване на прогнозата при пациентите с аортна стеноза след TAVI.

Акроним на клиничното проучване:

* OCEAN-TAVI – Optimized CathEter vAlvular iNtervention registry

Използван източник:

1. Ochiai T, Saito S., Yamanaka F. et al. Renin-angiotensin system blockade therapy after transcatheter aortic valve implantation. BMJ Heart 2017 http://heart.bmj.com/content/early/2017/11/01/heartjnl-2017-311738