Достигането на максимални дози на АСЕi/ARB и бета блокери в лечението на СН подобрява преживяемостта и намалява хоспитализациите01/09/2017

Болните със сърдечна недостатъчност (СН), при които се достига 100% от препоръчителната доза на инхибиторите на ангиотензин конвертиращия ензим (АСЕi)/ ангиотензин рецепторните блокери (АRB) и бета блокерите (ВВ), имат по-малък риск за смърт или хоспитализация поради влошаване на СН, сравнено с тези, при които се достига 50% от дозата, показаха резултатите от проучването BIOSTAT-CHF*, проведено в 69 центъра в Европа, публикувани в Еuropean Heart Journal.

Въпреки ясните препоръки в клиничните ръководства, голяма част от болните със СН и намалена фракция на изтласкване (ФИ) на лява камера (ЛК) не достигат препоръчаните прицелни дози на основните медикаменти за лечение на СН.

Включени са 2516 болни от 11 европейски държави, при които е установена субоптимална терапия. В хода на проучването се предприемат мерки за подобряване на лечението чрез включване на допълнителен медикамент или възходящо титриране на вече приемано лекарство. Изключени от проучването са хората, починали по време на оптимизиране на терапията (n=151), както и тези с ФИ>40% (n=242).

Проследени са 2100 болни (76% мъже; средна възраст 68+/-12), за средно 21 месеца. От тях 22% са постигнали 100% от прицелните дози на ACEi или ARB и 12% на ВВ. Отчитат се големи различия между тези резултати за отделните държави. Достигане на по-ниски дози се отчита в Южна и Централна Европа, докато в Северна Европа (скандинавските държави) по-голям дял достигат оптималните дозировки.

Според резултатите от проучването, достигане на <50% от препоръчаната доза на ACEi/ARB и ВВ е свързано с увеличен риск за смърт и/или хоспитализация по повод на СН.

Тази субоптимална терапия, съпоставена с болните които са с 0% на постигнати прицелни дози (на практика без лечение), намалява, но в незначителна степен, честотата на нежелани събития.

От друга страна хората, при които се постига 50-99% от прицелната дозировка на ACEi/ARB и ВВ, имат сравним риск за смърт и постъпване в болница, поради декомпенсирана СН, с тези които постигат >/=100% от дозите, посочени в клиничните ръководства.

С най-висока смъртност са пациентите, при които препоръчаните дози не се постигат, поради утежнена симптоматика, странични ефекти и несърдечна органна дисфункция.

* BIOSTAT-CHF – A systems BIOlogy Study to TAilored Treatment in Chronic Heart Failure

** еднократна доза – 25 mg за пациенти 75 kg.

Използван източник:

1. Ouwerkerk W., Voors A., Anker S. Determinants and clinical outcome of uptitration of ACE-inhibitors and beta-blockers in patients with heart failure: a prospective European study. European Heart Journal 2017; 38 (24):1883-1890 https://academic.oup.com/eurheartj/article-lookup/doi/10.1093/eurheartj/ehx026