Bromocriptine от полза при перипартална кардиомиопатия01/09/2017

Лечението с bromocriptine е свързано с висока честота на пълно левокамерно (ЛК) възстановяване и ниска заболеваемост и смъртност при пациентки с перипартална кардиомиопатия (ППКМП) при сравнение с групи без подобна терапия, показаха резултатите от многоцентрово рандомизирано клинично проучване при 63 бременни с ППКМП и фракция на изтласкване на ЛК (ФИЛК) </=35%, публикувани в European Heart Journal (1).

Между двете изследвани групи на лечение с bromocriptine – за една или за осем седмици – не се установяват значими разлики, въпреки че съществува тенденция към по-добро пълно възстановяване след осемседмично лечение.

Идеята на авторите е, че анти-ангиогенно отделеният пролактинов фрагмент има роля при възникването на ППКМП. Досега експериментални и начални клинични наблюдения предполагат наличие на положителни ефекти на инхибитора на пролактиновото освобождаване – бромокриптин, на фона на ППКМП.

Включените в изпитването жени са рандомизирани на краткосрочна терапия с bromocriptine – една седмица, 2.5 mg дневно, или на дългосрочен прием – осем седмици (bromocriptine 5 mg дневно за първите две седмици, след което 2.5 mg за шест седмици). Първичната крайна цел е промяна във ФИЛК между момента на включване и шестия месец, оценена с магнитно резонансно изобразяване (MRI).

ФИ на ЛК се повишава от 2+/-10% до 4+/-12% в първата група и от 27+/-10% до 51+/-10% във втората група, без сигнификантна разлика в степента на подобрение между групите.

Пълно възстановянане (ФИЛК >/=50%) се наблюдава при 52% от жените след краткосрочна терапия с bromocriptine и при 68% след дългосрочен прием.

При нито една от родилките не се налага сърдечна трансплантация или левокамерно подпомагащо устройство. Не са регистрирани смъртни случаи. Повторни хоспитализации по повод на сърдечна недостатъчност са описани общо при пет жени, без разлика между групите.

Това е първото рандомизирано клинично проучване, сравняващо краткосрочната с дългосрочна инхибиция на пролактин чрез бромокриптин, като етиологична терапия при ППКМП.

Впечатляваща е високата степен на възстановяване при липса на смъртност и сърдечна трансплантация, дори при краткосрочно инхибиране на секрецията на пролактин, с тенденция към по-добри резултати при дългосрочен прием на bromocriptine. Подобно положително повлияване на прогнозата се наблюдава за първи път в проучване при пациентки с ППКМП.

Трябва да се отбележи, че една от причините за наблюдавания благоприятен ефект от bromocriptine, е прекъсването по този начин на лактацията и възможността за включване на оптимална терапия за сърдечна недостатъчност, включваща бета-блокер, инхибитор на ангиотензин-конвертиращия ензим, минерал-рецепторен антагонист и ivabradine.

Използван източник:

1. Hilfiker-Kleiner D., Haghikia A., Berliner D. et al. Bromocriptine for the treatment of peripartum cardiomyopathy: a multicentre randomized study. Eur Heart J, 27 July 2017 https://academic.oup.com/eurheartj/article/doi/10.1093/eurheartj/ehx355/4037158/Bromocriptine-for-the-treatment-of-peripartum