Замяната на rosuvastatin с друг статин увеличава риска за миокарден инфаркт01/06/2017

Преминаването от терапия с rosuvastatin към друг, потенциално по-ниско ефективен, статин повишава съществено риска за възникване на миокарден инфаркт (МИ), показаха резултатите от скорошно проучване, публикувани в списание Advances in Therapy (1).

Натрупаните данни от големи обсервационни проучвания доказват наличието на положителна корелация между концентрацията на холестерола в липопротеините с ниска плътност (LDL-C) и честотата на клинична изява на атеросклероза (2).

Още през 2005 година, проектът Cholesterol Treatment Trialists установява при анализ на 14 рандомизирани клинични проучвания понижение с 20% на петгодишната честота на нежелани сърдечносъдови (CC) събития при редукция на LDL-C с 1 mmol/l (3).

Пет години по-късно обновен мета-анализ на същата научна група, включващ 26 проучвания, показа, че допълнителното понижение на LDL-C с по-интензивна статинова терапия може допълнително да редуцира честотата на атеросклеротичните CC инциденти (4).

Различните статини значително се отличават по възможностите си да понижават LDL-C. Най-ефективният от тях е rosuvastatin, който в обичайната клинична дозировка (10-40 mg дневно) постига редукция на LDL-C с 46-55% (5).

Преминаването от определен статин към друга по-слабо ефективна липидо-понижаваща терапия може да промени липидния контрол и да доведе до значително повишение на LDL-C, водейки след себе си поредица от нежелани клинични последствия (6).

Цитираното в началото проучване е ретроспективен анализ на италианска база-данни на пациенти в общата медицинска практика с повече от един милион души (1). Обхванати са хората, при които за периода януари 2011-декември 2013 година е включен розувастатин към терапия. Те са проследени до септември 2015 година или до настъпване на МИ. Анамнезата за МИ, инсулт или реваскуларизация е изключващ критерий.

Популацията на проучването включва 10 368 участници с инициирана терапия с rosuvastatin. По време на наблюдението терапията е променена при една съществена част от пациентите: 2 452 (24%), като при повечето от тях (72%) rosuvastatin е заменен с умерено- или ниско-интензивна статинова терапия: atorvastatin 10-20 mg при 43%, simvastatin 10-20 mg при 21% и други статини с по-слаба ефективност, като pravastatin и lovastatin.

Женският пол и наличието на хронично бъбречно заболяване са свързани с по-висока вероятност за замяна. Трябва да се отчете фактът, че в нито един от случаите не е описана причината за смяна на статина, както и че няма описани случаи на потенциално свързани със статиновата терапия сериозни нежелани лекарствени реакции, като рабдомиолиза или остра бъбречна недостатъчност.

За периода на наблюдение честотата на остър МИ е 6.3 случая на 1000 пациенто-години при болните, които остават на терапия с rosuvastatin, и 8.3 инцидента на 1000 пациенто-години при участниците, при които терапията е променена с друг статин.

След отчитане на всички потенциално повлияващи фактори, смяната на терапия с rosuvastatin с друг статин остава независим предсказващ фактор за възникване на МИ, при съотношение на риска 2.2 с 95% доверителен интервал 1.4-3.5 (р=0.001). Това означава повече от двукратно увеличение на риска за МИ след замяна на терапията с rosuvastatin.

Изводът на авторите е, че не е безопасно терапията с мощен и ефективен статин, като rosuvastatin, да се заменя с друг по-слабо ефективен и че подобна смяна не е оправдана.

Използвани източници:

1. Colivicchi F., Gulizia M., Franzini L. et al. Clinical implications of switching lipid lowering treatment from rosuvastatin to other agents in primary care. Adv Ther 2016; 33:2049-2058 http://link.springer.com/article/10.1007/s12325-016-0412-8

2. Prospective Studies Collaboration. Blood cholesterol and vascular mortality by age, sex, and blood pressure: a meta-analysis of individual data from 61 prospective studies with 55.000 vascular deaths. Lancet 2007; 370:1829-39 http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(07)61778-4/fulltext

3. Cholesterol Treatment Trialists’ (CTT) Collaborators. Efficacy and safety of cholesterol-lowering treatment: prospective meta-analysis of data from 90.056 participants in 14 randomised trials of statins. Lancet 2005; 366:1267-78 http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(05)67394-1/fulltext

4. Cholesterol Treatment Trialists’ (CTT) Collaboration. Efficacy and safety of more intensive lowering of LDL cholesterol: a meta-analysis of data from 170.000 participants in 26 randomised trials. Lancet 2010; 376:1670-81 http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(10)61350-5/fulltext

5. Adams S., Sekhon S., Wright J. Lipid-lowering efficacy of rosuvastatin. Cochrane Database Syst Rev. 2014; 11:CD010254 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD010254.pub2/abstract;jsessionid=228B5D58FF0B8D3578A1F22A93C1D31B.f03t04

6. Colivicchi F., Tubaro M., Santini M. Clinical implications of switching from intensive to moderate statin therapy after acute coronary syndromes. Int J Cardiol. 2011; 152:56-60 http://www.internationaljournalofcardiology.com/article/S0167-5273(10)00533-4/fulltext